Europska komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ocjena ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koje je podržavao Europski fond za regionalni razvoj u razdoblju 2007.–2013.

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
TA Cell BU-1 00/184
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Ocjena ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koje je podržavao Europski fond za regionalni razvoj u razdoblju 2007.–2013.

Referentni broj:   2019CE16BAT106

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79410000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Naknadna ocjena projekata ulaganja čiji je cilj nabava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u razdoblju 2007.–2013. U okviru opsega ove ocjene IKT općenito uključuje telekomunikacijsku infrastrukturu (uključujući širokopojasne mreže), informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te elektroničke i digitalne usluge i aplikacije za građane (e-zdravlje, e-vlada itd.).

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

Valuta:   -

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   00 - N/A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   -

II.2.4) Opis nabave

U ocjeni će se zabilježiti primjeri različitih vrsta intervencija u pogledu IKT-a koje je sufinancirao ERDF u razdoblju 2007.–2013. te će se procijeniti njihova obrazloženja i dokazi o djelotvornosti, učinkovitosti i utjecaju, njihova usklađenost s ostalim politikama, njihova relevantnost i dodana vrijednost EU-a.
U ocjeni će se prikazati različiti načini na koje su se sredstva ERDF-a namijenjena IKT-u iskoristila u EU-u te će se ocijeniti rezultati, u mjeri u kojoj se oni mogu utvrditi. Navedeno će se detaljnije istražiti u odabranim zemljama i regijama u cilju utvrđivanja vrsta intervencija koje su bile najuspješnije (ili najučinkovitije) i čimbenika koji su doprinijeli njihovom uspjehu, uključujući i manje razvijena i rijetko nastanjena područja (koja su bila predmet posebnih intervencija u području IKT-a).
Ocjena će biti dopunjena analizom regulatornog okvira i razvoja tehnologija koje utječu na razvoj ulaganja u IKT (i, naročito, telekomunikacijskih mreža – širokopojasnih), uključujući kretanje cijena i pitanja javne nabave, operativne troškove, čimbenike potražnje koji utječu na razvoj mreža (maloprodajne i/ili veleprodajne pružatelje usluga, ulaganja pružatelja usluga u završne dijelove mreže) te s njima povezane društvene aspekte (prihvaćenost od strane korisnika, digitalne vještine i pismenost, razvoj pružanja digitaliziranih javnih usluga itd.). Ocjenom će se nadalje analizirati tržišni nedostaci koji se rješavaju aktivnostima financiranima sredstvima EU-a i uključenost privatnog sektora (kako zbog promjena propisa kojima se regulira tržište maloprodaje tako i zbog promjena očekivanog ponašanja privatnih ulagača).
Izradit će se procjena korištenja digitalnih usluga od strane poslovnih subjekata i kućanstava opremljena mrežama koje podržava ERDF.
Obavit će se pregled relevantne literature i dokumenata kao i provjera temeljnih načela potpore pružene IKT-u u OP-ovima (logika intervencije) u EU-u. Izradit će se teorija promjene za različite vrste mjera ili projekata u raznim identificiranim klasterima.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij troška - Naziv:   Kvaliteta predložene metodologije  / Ponder:   50

Kriterij troška - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   30

Kriterij troška - Naziv:   Mjere kontrole kvalitete  / Ponder:   20

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   da

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   -

Grupa br.:   -

Naziv:   Ocjena ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koje je podržavao Europski fond za regionalni razvoj u razdoblju 2007.–2013.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   0

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

Komisija je preispitala praktičnost sklapanja ugovora i zatražila od izvoditelja da ga izvrši u trenutačnoj neizvjesnoj klimi i s prekidima uzrokovanim pandemijom bolesti Covid-19.
Stoga je odlučeno da se ugovor neće sklopiti iz sljedećih razloga:
— složenost opisa projekta i potreba za opsežnim kontaktima s upravnim tijelima i drugim dionicima,
— velika je vjerojatnost da će se izvoditelj suočiti sa značajnim izazovima pri osiguravanju odgovora javnih tijela koja su zadužena za suočavanje s kriznom situacijom,
— vjerojatnost da će rezultati ocjene, čija bi pravovremenost potencijalno patila zbog gore navedenih prepreka, doći prekasno da bi bi ih se uzelo u obzir, kao što je prvobitno planirano, za programiranje generacije programa ERDF-a za potporu ulaganju u IKT za razdoblje 2021.–2027.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Poštanska adresa
-
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

28-05-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-