Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE ANALYTISCHE BOEKHOUDING VAN DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie juridische zaken
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_29351
Postadres
vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
mlatour@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://servicepublic.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334592

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE ANALYTISCHE BOEKHOUDING VAN DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

Referentienummer: DAJ-2018 02-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De uitvoering tot doel van een audit van de analytische boekhouding van de commerciële activiteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel,

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506044

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

erratum bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!