Comisia Europeană, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Evaluarea investițiilor în tehnologiile informației și comunicațiilor susținute de Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2007-2013

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, General Directorate Regional and Urban Policy
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
TA Cell BU-1 00/184
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Evaluarea investițiilor în tehnologiile informației și comunicațiilor susținute de Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2007-2013

Număr de referinţă:   2019CE16BAT106

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79410000 - Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Evaluarea ex post a proiectelor de investiții care vizează furnizarea de tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în perioada 2007-2013. În sensul acestei evaluări, TIC include, în linii mari, infrastructurile de telecomunicații (inclusiv rețelele de bandă largă), tehnologiile de informare și comunicații și serviciile și aplicațiile electronice și digitale pentru cetățeni (e-health, e-government etc.).

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

Monedă:   -

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79419000 - Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   00 - N/A

Locul principal de executare:   -

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Evaluarea va analiza diferitele tipuri de intervenții în domeniul TIC care au fost cofinanțate de FEDR în perioada 2007-2013 și va evalua raționamentul acestora și dovezile privind eficacitatea, eficiența și va influența coerența acestora cu alte politici, relevanța lor și valoarea adăugată a UE.
Evaluarea va oferi o imagine de ansamblu asupra diferitelor moduri în care finanțarea FEDR pentru TIC a fost utilizată în întreaga UE și va evalua rezultatele în măsura în care acestea pot fi identificate. Aceasta va examina acest lucru mai detaliat în țările și regiunile selectate, cu scopul de a identifica tipurile de intervenție care au fost cele mai reușite (sau eficiente) și factorii care contribuie la succesul lor, inclusiv în zonele mai puțin dezvoltate și în zonele mai puțin populate (care au făcut obiectul intervențiilor specifice TIC).
Evaluarea va fi completată de o analiză a cadrelor de reglementare și a evoluției tehnologiilor care afectează dezvoltarea investițiilor TIC (și în special a rețelelor de telecomunicații - bandă largă), inclusiv evoluția prețurilor și problemele de achiziții publice, costurile operaționale, factorii de cerere care afectează evoluția rețelelor (preluarea serviciilor de la furnizorii de vânzare cu amănuntul și / sau en-gros, investiții în rețelele „last mile” de către furnizorii de servicii), precum și aspectele sociale conexe (acceptarea de către utilizatori, abilități digitale și alfabetizare, evoluția digitală, furnizarea de servicii publice etc.). De asemenea, evaluarea va analiza lacunele de pe piață abordate de activitățile finanțate de UE și participarea sectorului privat (tot datorită modificărilor reglementărilor de pe piața de vânzare cu amănuntul și modificărilor comportamentului preconizat al investitorilor privați).
Va fi realizată o evaluare a absorbției serviciilor digitale de către întreprinderi și gospodării asigurată în cadrul rețelelor susținute de FEDR.
Va fi efectuată o recenzie a literaturii și documentelor relevante, precum și o examinare a justificării de bază pentru sprijinul oferit TIC în OP-urile (logica de intervenție) din întreaga UE. Se va dezvolta apoi o teorie a schimbării pentru diferitele tipuri de măsuri sau proiecte din diversele grupuri identificate.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Criteriu privind costul - Nume:   Calitatea metodologiei propuse  / Pondere:   50

Criteriu privind costul - Nume:   Organizarea activităților  / Pondere:   30

Criteriu privind costul - Nume:   Măsurile de control al calității  / Pondere:   20

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   da

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   -

Lot nr.:   -

Titlu:   Evaluarea investițiilor în tehnologiile informației și comunicațiilor susținute de Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2007-2013

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   0

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   -

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

Comisia a reexaminat caracterul practic al atribuirii contractului și al solicitării făcute contractantului să execute contractul în climatul actual nesigur și în condițiile perturbărilor cauzate de pandemia Covid-19.
Prin urmare, s-a decis neatribuirea contractului din următoarele motive:
— complexitatea termenilor de referință și necesitatea unor contacte ample cu autoritățile de management și cu alte părți interesate;
— probabilitatea mare de confruntare a contractantului cu provocări semnificative în ceea ce privește obținerea de răspunsuri din partea autorităților publice, însărcinate cu gestionarea situației de criză;
— probabilitatea ca rezultatele evaluării, a căror promptitudine ar avea probabil de suferit de pe urma impedimentelor de mai sus, să vină prea târziu pentru a fi considerate ca fiind planificate inițial pentru programarea generației 2021-2027 de programe FEDR de sprijinire a investițiilor în TIC.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Comisia Europeană, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Adresă
-
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

28-05-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-