Europese Commissie, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering voor beleidsmakers en onderzoekers: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue du Luxembourg 46
Plaats
Brussels
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering voor beleidsmakers en onderzoekers: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering

Referentienummer: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering voor beleidsmakers en onderzoekers: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211224

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-06-2020 16:00
Te lezen:
08-07-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
26-06-2020 11:00
Te lezen:
10-07-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

-