Europeiska regionkommittén (ReK)
Aankondiging van een opdracht

Audiovisuella tjänster för Europeiska regionkommittén

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska regionkommittén (ReK)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Ort
Brussels
Postnummer
1040
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://cor.europa.eu

Upphandlarprofil:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Audiovisuella tjänster för Europeiska regionkommittén

Referensnummer:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   92110000 - Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med denna anbudsinfordran är att tillhandahålla audiovisuella tjänster. Tjänsterna används huvudsakligen för skapande av audiovisuellt kreativt innehåll, täckning av Regionkommitténs viktigaste evenemang samt tillhandahållande av material och anläggningar för audiovisuella journalister och radiojournalister. ReK söker en flexibel, mångsidig och kreativ uppdragstagare som är beredd att arbeta med små innovativa audiovisuella, plattformsoberoende projekt, nya ljud- eller videoformat (VR (virtuell verklighet), 3D (tredimensionell) etc.), nyckelfärdiga videokampanjer för sociala medier, direktuppspelning av sociala medier samt större täckning av evenemang och tillhandahållande av material och anläggningar för tv- och radiojournalister.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   50342000 - Reparation och underhåll av ljudutrustning
50343000 - Reparation och underhåll av videoutrustning
92100000 - Film- och videotjänster
92110000 - Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster
92111200 - Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion
79961000 - Fototjänster
79962000 - Fotoframkallning
72212521 - Programvaruutvecklingstjänster för musik- eller ljudredigering

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Bryssel.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   ja

Beskrivning av förlängning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med en enda aktör:   ja

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   17-07-2020

Lokal tid:   -

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   27-07-2020

Lokal tid:   14:30

Plats:   Room BVS 765 Europeiska regionkommittén, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIEN. Med tanke på situationen med Covid-19 kan mötet för öppnande komma att hållas antingen online eller på plats, beroende på antalet deltagare.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska och säkerhetsmässiga skäl måste anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass via e-post till [email protected], minst 3 arbetsdagar före datumet för mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

Enligt artikel 164 punkt 5 och bilaga I 11.1 e) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget får kommissionen inleda förhandlade förfaranden med de vinnande anbudsgivarna för detta anbud, för nya tjänster som består av en upprepning av tjänster, som liknar dem i detta meddelande.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

05-06-2020