Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Rectificatie

Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Office MO59 04/21
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

Референтен номер: JUST/2020/PR/03/001

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Обособена позиция 1: Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за правосъдие и потребителите.
Обособена позиция 2: Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за правосъдие и потребителите.
Обособена позиция 3: Услуги за оценяване на съответствието и правен анализ, свързани с прехвърлянето на лични данни от държави — членки на ЕС, към трети държави.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23-03-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 024-052527

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
30-03-2020 12:00
Да се чете:
14-04-2020 12:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
01-04-2020 11:00
Да се чете:
16-04-2020 11:00

Друга допълнителна информация

Моля, проверете също и поправката на документите за обществената поръчка.