Ευρωπαϊκή Επιτροπή, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Τεχνική υποστήριξη και ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τους σημαντικούς αγοραστές για το κλίμα και το περιβάλλον

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 56
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1000
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Τεχνική υποστήριξη και ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τους σημαντικούς αγοραστές για το κλίμα και το περιβάλλον

Αριθμός αναφοράς: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79411000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Ο σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να παράσχει υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας «Σημαντικοί αγοραστές για το κλίμα και το περιβάλλον» (‘Big Buyers for Climate and Environment’) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βασίζεται στο πιλοτικό έργο που ονομάζεται «Πρωτοβουλία σημαντικών αγοραστών και δικτύων» (‘Big Buyers and Networks Initiative’).
Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η υιοθέτηση στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη μέσω της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων δημόσιων αγοραστών, όπως πόλεων, περιφερειών, νοσοκομείων, κεντρικών αρχών προμηθειών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κ.λπ., που εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα έργα και παρόμοιες προκλήσεις. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων αγοραστών σε στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να δώσει ώθηση στην αγορά καινοτόμων αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Αυτό αποσκοπεί επίσης στη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, στην τόνωση της καινοτομίας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτό το έργο θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπείς με τους πρωταρχικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019
.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

23-06-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 112-270774

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
31-07-2020 16:00
Διάβαζε:
07-08-2020 16:00

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
03-08-2020 10:00
Διάβαζε:
10-08-2020 10:00

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-