Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Υπηρεσίες Ευρωβαρόμετρου: Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 1) και Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 2)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   -

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   ναι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.3) Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

η προαναφερθείσα διεύθυνση

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

Επίσημη επωνυμία
-
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Κωδικός NUTS
-
Χώρα
-
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Γενική διεύθυνση
-
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή
-

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: -

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Υπηρεσίες Ευρωβαρόμετρου: Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 1) και Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 2)

Αριθμός αναφοράς:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79320000 - Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Η σύμβαση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών Ευρωβαρομέτρου προς την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα/οργανισμούς. Αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχουν στις αναθέτουσες αρχές καλύτερη κατανόηση της κοινής γνώμης μέσω έρευνας χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις μεταξύ του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων στόχων.
Το αντικείμενο της παρτίδας 1 καλύπτει έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου και ad-hoc υπηρεσίες.
Το αντικείμενο της παρτίδας 2 είναι η εκτέλεση και ο συντονισμός ποιοτικών ερευνών και άλλων υπηρεσιών σε σχέση με την κοινή γνώμη που αφορά το ευρύ κοινό ή επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   47.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   ναι

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για:   όλα τα τμήματα: 2

Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα:   -

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:   -


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 1

II.2.1) Τίτλος

Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου

Αριθμός τμήματος:   1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79320000 - Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
79311000 - Υπηρεσίες ερευνών
79311300 - Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   — στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, — σε όλες τις χώρες και τις επικράτειες ου ορίζονται στα έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε παράρτημα A παρτίδα 1).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η παρτίδα 1 αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να παραγγείλουν δημοσκοπήσεις, που αναφέρονται ως «έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου» («Flash EB»), που θα διεξαχθούν κυρίως μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου.
Ο στόχος των ερευνών του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου είναι να παρέχει μια ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης της κοινής γνώμης και να συμβάλει στην αξιολόγηση, την επικύρωση και τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.
Οι έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου είναι ad-hoc θεματικές έρευνες για θέματα που σχετίζονται με ευρωπαϊκές υποθέσεις, διεξάγονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αναθετουσών αρχών. Οι έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν γρήγορα αποτελέσματα από έρευνες που διεξάγονται με το ευρύ κοινό ή να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι, επιχειρήσεις, κ.λπ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   30.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   48

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   ναι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 2

II.2.1) Τίτλος

Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου

Αριθμός τμήματος:   2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79320000 - Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
79311000 - Υπηρεσίες ερευνών
79311300 - Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   — στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, — σε όλες τις χώρες και τις επικράτειες ου ορίζονται στα έγγραφα των τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε Παράρτημα A Παρτίδα 2).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η παρτίδα 2 αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να παραγγείλουν ποιοτικές μελέτες και/ή άλλες υπηρεσίες έρευνας για την ανάλυση της κοινής γνώμης.
Οι μελέτες του Ευρωβαρόμετρου πρέπει να βοηθήσουν τις αναθέτουσες αρχές στην εκπλήρωση των εξής στόχων:
• λεπτομερής αξιολόγηση των στάσεων, των απόψεων, των προσδοκιών, των ανησυχιών, κ.λπ., του κοινού και/ή επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων στις χώρες ή περιοχές που καλύπτονται από τη σύμβαση σε σχέση με τις διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
• κατανόηση των λόγων για τους οποίους εκφράζονται στάσεις, απόψεις, προσδοκίες ή ανησυχίες,
• πραγματοποίηση δοκιμών σε διάφορες ομάδες σχετικά με την κατανόηση και την υιοθέτηση μηνυμάτων ή εγγράφων (γραπτά έγγραφα, βίντεο, λογότυπα, διαφημιστικό υλικό, δικτυακοί τόποι, κ.λπ.) που προετοιμάστηκαν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και φορείς για να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικές και επικοινωνιακές εκστρατείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• αξιολόγηση, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και μετά τη διάδοση, της κατανόησης και του αντίκτυπου τέτοιων μηνυμάτων ή εγγράφων στους εθνικούς πολιτισμούς και σε ομάδες διαφορετικών ηλικιών, φύλων και κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με τα διανύσματα και τους τρόπους επικοινωνίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ομάδες-στόχο,
• προσδιορισμός των καταλληλότερων τύπων πληροφοριών και μέσων για καθεμία από τις ομάδες-στόχους στις χώρες ή περιοχές που καλύπτονται από τη σύμβαση,
• αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών και των αποφάσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• παροχή βοήθειας στην προετοιμασία ερωτηματολογίων για ποσοτικές έρευνες,
• ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ποσοτικών ερευνών και των ποιοτικών μελετών από τις μελέτες του Ευρωβαρόμετρου ή άλλες πηγές,
• εντοπισμός σημαντικών εθνικών και κοινωνικο-δημογραφικών διαφορών μεταξύ των καλυπτόμενων χωρών ή εδαφών και εντός αυτών,
• παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας ανάλυσης φαινομένων που σχετίζονται με την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε άλλες χώρες ή εδάφη που καλύπτονται από τη σύμβαση.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   17.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   48

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   ναι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).


Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   ναι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

-

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   ναι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

-

III.1.5 Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων:   όχι

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας:   όχι

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:   -

Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:   -

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης:   όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   ναι

Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς:   ναι

Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο:   2

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:   -

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών:   όχι

Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές:   όχι

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών:   όχι

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:   -

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   -

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:   17-08-2020

Τοπική ώρα:   16:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

-

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:   9

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία:   19-08-2020

Τοπική ώρα:   10:00

Τόπος:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Η συνεδρίαση αποσφράγισης θα διεξαχθεί μόνο μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας WEBEX. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη συνεδρίαση αποσφράγισης θα λάβουν έναν σύνδεσμο URL εν ευθέτω χρόνω.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:   Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση:   όχι

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:   -

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες:   όχι

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή:   ναι

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές:   ναι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

02-06-2020