Rectificatie

KWALIFICATIESYSTEEM “Recruitment: no cure, no pay”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HR Rail N.V.
Nationaal identificatienummer
0541.691.352_29408
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
H-HR.612 Procurement
Telefoon
+32 25254064
E-mail
hrr.procurement@hr-rail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hr-rail.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328977

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

KWALIFICATIESYSTEEM “Recruitment: no cure, no pay”

Referentienummer: HR-Rail-2018/041/HR0-F07_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79611000 - Diensten voor sollicitatiebegeleiding

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht betreft de inschakeling van selectiebureaus voor het invullen van knelpuntberoepen en specifieke betrekkingen bij alle entiteiten van de Belgische spoorwegen, aanvullend aan de rekrutering die door de Belgische spoorwegen uitgevoerd wordt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500199

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Opdrachtdocumenten afzonderlijk toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!