Европейска комисия, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Работа на Секретариата за Инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Lapinova Jana
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   https://ec.europa.eu/energy/

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност:   Енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Работа на Секретариата за Инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна

Референтен номер:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79412000 - Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предметът на поръчката е създаване на секретариат, целящ да предостави логистична подкрепа за изпълнение на 5 компонента, като създаване на отворена платформа, изграждане на връзки между въгледобивните региони в ЕС и техните еквиваленти в Западните Балкани и Европа чрез побратимяване, изграждане на капацитет на съответните заинтересовани лица в Западните Балкани и Украйна по свързани с прехода въпроси чрез академия, предоставяне на техническа помощ под формата на експертна подкрепа за пилотни региони с достъп до финансиране за проекти или програми за преход.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   3.000.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79421100 - Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството
79421200 - Услуги по разработване на проекти, без строителните
09242100 - Тежки масла, получени от каменни въглища

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Основно място на изпълнение:   -

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на тази покана за участие в търг е работата на секретариата на инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна. Основните задачи включват:
–– създаване на открита платформа, позволяваща диалог между няколко заинтересовани лица в целия регион и предоставяща място за споделяне на опит, знания и най-добри практики по свързани с прехода въпроси между въгледобивни региони в Западните Балкани и Украйна;
–– изграждане на връзки между въгледобивни региони в ЕС и техните еквиваленти в Западните Балкани и Украйна чрез побратимяване, като начин за насърчаване на обмен и прехвърляне на знания, опит и най-добри практики по свързани с прехода въпроси;
–– изграждане на капацитет на съответните заинтересовани лица в Западните Балкани и Украйна по свързани с прехода въпроси чрез академия, предоставяща специални обучения за управление, ангажиране на обществото, екологосъобразна рекламация, повторно използване на земя и активи;
–– предоставяне на техническа помощ под формата на експертна подкрепа за ограничен брой пилотни региони в Западните Балкани и Украйна, за да се разработят пътни карти за преход, които да се използват и изпълняват от съответните публични органи;
–– помощ за въгледобивните региони при достъп до финансиране за проекти или програми за преход, базирани на различни налични източници, включително от Европейската комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   3.000.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   36

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   да

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Вж. интернет адреса, посочен в раздел i.3).

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   да

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   17-07-2020

Местно време:   16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

EN

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   20-07-2020

Местно време:   10:00

Място:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ, office 03/37

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   Оферентите могат да присъстват на отварянето на офертите, но може да бъдат представлявани от не повече от 1 лице. В началото на заседанието по отваряне председателят ще посочи името на оферентите и решението, относно приемливостта на всяка получена оферта. Цената, посочена в офертите, няма да бъде съобщена.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
Европейски омбудсман
Пощенски адрес
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Град
Strasbourg
Пощенски код
67001
Държава
FRANCE
Телефон
+33 3881-72313
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L_2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28-05-2020