Европейски комитет на регионите
Aankondiging van een opdracht

Аудиовизуални услуги за Европейския комитет на регионите.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски комитет на регионите
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Град
Brussels
Пощенски код
1040
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://cor.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Аудиовизуални услуги за Европейския комитет на регионите.

Референтен номер:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   92110000 - Услуги в областта на кино- и видеопродукцията и други свързани с тях услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предметът на тази покана за участие в търг е предоставянето на аудиовизуални услуги. Услугите основно се използват за създаване на аудиовизуално творческо съдържание, отразяване на основните събития на Комитета на регионите и предоставяне на материали и помощни средства за аудиовизуални и радио журналисти. Комитетът на регионите търси гъвкав, универсален и креативен изпълнител, който е готов да работи по малки иновативни аудиовизуални проекти за много платформи, нови аудио или видео формати (VR, 3D и др.), нестандартни видео кампании за социалните медии , стрийминг в социални медии, както и за по-широкото отразяване на събитията и осигуряването на материали и помощни средства за журналисти от телевизия и радио.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   2.000.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   50342000 - Услуги по ремонт и поддържане на аудиотехника
50343000 - Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника
92100000 - Услуги по производство, разпространение и прожектиране на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
92110000 - Услуги в областта на кино- и видеопродукцията и други свързани с тях услуги
92111200 - Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
79961000 - Фотографски услуги
79962000 - Услуги по обработка на фотофилми
72212521 - Услуги по разработване на софтуер за обработка на музика или звук

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Брюксел.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   2.000.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   да

Описание на подновяванията:   Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с един оператор:   да

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   17-07-2020

Местно време:   -

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   9

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   27-07-2020

Местно време:   14:30

Място:   Room BVS 765 Европейски комитет на регионите, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ. С оглед на ситуацията на Covid-19, присъствието на заседанието по отваряне може да бъде онлайн или лице в лице в зависимост от броя на присъстващите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   На отварянето на офертите могат да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да изпратят по електронна поща на адрес [email protected] пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне три работни дни преди датата на отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

В съответствие с член 164, параграф 5 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и точка 11.1), буква д) от приложение I към този регламент, Комисията може да започне процедури на договаряне с одобрените оференти по настоящия търг за нови услуги, състоящи се в повторение на услуги, сходни на тези, посочени в настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   -

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05-06-2020