Euroopan komissio, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Vuosien 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston tukemien tieto- ja viestintätekniikkainvestointien arviointi

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
TA Cell BU-1 00/184
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Vuosien 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston tukemien tieto- ja viestintätekniikkainvestointien arviointi

Viitenumero:   2019CE16BAT106

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79410000 - Yritysten ja johdon konsulttipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kauden 2007–2013 tieto- ja viestintäteknologioiden toimittamiseen tähdänneiden investointihankkeiden jälkiarviointi. Tämän arvioinnin puitteissa tieto- ja viestintäteknologia kattaa laajasti tietoliikenneinfrastruktuurit (mukaan luettuna laajakaistaverkot), tieto- ja viestintäteknologiat sekä kansalaisille tarkoitetut sähköiset ja digitaaliset palvelut ja sovellukset (sähköiset terveyspalvelut, sähköinen hallinto jne.).

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

Valuutta:   -

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79419000 - Evaluointineuvontapalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   00 - N/A

Pääasiallinen suorituspaikka:   -

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämä arviointi inventoi erityyppisiä toimia tieto- ja viestintätekniikan osalta, joita EAKR on ollut mukana rahoittamassa vuosina 2007–2013, sekä arvioi niiden perusteluja ja näyttöä niiden tehokkuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikutuksista, niiden yhdenmukaisuudesta muiden toimien kanssa, niiden asiaankuuluvuudesta ja EU:n tason lisäarvosta.
Arvioinnin tuloksena saadaan yleiskatsaus niistä eri tavoista, joilla EAKR:n tieto- ja viestintäteknistä rahoitusta on käytetty eri puolilla EU:ta sekä arvioi mahdollisuuksien mukaan saatuja tuloksia. Siinä tarkastellaan näitä kysymyksiä tarkemmin valikoitujen maiden ja alueiden osalta (mukana ovat myös vähemmän kehittyneet ja harvemmin asutut (erityisten tieto- ja viestintäteknisten toimenpiteiden kohteena olleet) alueet) tavoitteena tunnistaa ne toimenpidetyypit, jotka ovat olleet menestyksekkäimpiä (tai tehokkaimpia) sekä niiden menestykseen vaikuttaneet tekijät.
Arviointia täydennetään analysoimalla sääntelykehyksiä ja tieto- ja viestintätekniikan investointien (ja erityisesti televiestintäverkkojen – laajakaista) kehitykseen vaikuttavien tekniikoiden kehitystä, mukaan luettuna hintakehitys ja julkisten hankintojen kysymykset, käyttökustannukset, ne kysyntätekijät, jotka vaikuttavat verkkojen kehittymiseen (palveluiden lisääntyvä käyttö vähittäiskaupan ja/tai tukkumyyjien parissa, palveluntarjoajien investoinnit ”viimeisen kilometrin” verkkoihin) sekä niihin liittyvät sosiaaliset näkökohdat (käyttäjien hyväksyntä, digitaidot ja digilukutaito, digitaalisten julkisten palveluiden tarjonnan kehitys jne.). Arvioinnissa analysoidaan lisäksi EU:n rahoittamien toimien ja yksityisen sektorin osallistumisen korjaamia markkinoiden aukkoja (johtuen myös vähittäismarkkinoiden sääntelyn muutoksista ja yksityisten sijoittajien odotettavissa olevan käytöksen muutoksista).
Laaditaan arvio EAKR:n tukemien verkkojen tarjoamien digitaalisten palvelujen lisääntyvästä käytöstä yrityksissä ja kotitalouksissa.
Asiaankuuluvaa kirjallisuutta ja asiakirjoja tarkastellaan yhdessä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien tukien taustalla olevien perusteiden kanssa EU:n toimintaohjelmissa (toimintalogiikka). Tämän jälkeen kehitetään muutosteoria erityyppisiä toimenpiteitä tai hankkeita varten useissa määritellyissä klustereissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Kustannusperuste - Nimi:   ehdotettujen menetelmien laatu  / Painotus:   50

Kustannusperuste - Nimi:   työn organisointi  / Painotus:   30

Kustannusperuste - Nimi:   laadunvalvontatoimet  / Painotus:   20

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   -

Osa nro:   -

Nimi:   Vuosien 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston tukemien tieto- ja viestintätekniikkainvestointien arviointi

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

Komissio on harkinnut uudelleen sopimuksen tekemisen käytännöllisyyttä ja sen toteuttamista nykyisessä covid-19-pandemian luomassa epävarmassa tilanteessa.
Komissio on näin ollen päättänyt olla tekemättä sopimusta seuraavista syistä:
— toimeksiannon monimutkaisuus ja tarve laajaan yhteydenpitoon hallintoviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa,
— sopimusosapuoli kohtaa suurella todennäköisyydellä merkittäviä haasteita saadakseen vastauksia viranomaisilta, joiden tehtävänä on selviytyä kriisitilanteesta,
— arvioinnin tulokset, joiden ajantasaisuuteen edellä mainitut esteet saattavat vaikuttaa, saataisiin todennäköisesti liian myöhään, jotta niitä voitaisiin käyttää tieto- ja viestintätekniikan investointeja tukevien EAKR-ohjelmien sukupolven 2021–2027 ohjelmasuunnittelussa.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   -

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Euroopan komissio, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

28-05-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-