Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor vertegenwoordigingsdiensten voor Toerisme Vlaanderen in Brazilië

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Toerisme Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0225.944.375_16717
Postadres
Grasmarkt 61
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Dejonghe
Telefoon
+32 25042503
E-mail
katrien.dejonghe@toerismevlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333728

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Toerisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor vertegenwoordigingsdiensten voor Toerisme Vlaanderen in Brazilië

Referentienummer:   Toerisme Vlaanderen-TVL/2018/1320/BRA-F03_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79340000 - Reclame- en marketingdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op een raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging van Toerisme Vlaanderen in Brazilië, meer bepaald de regio São Paulo met uitbreiding naar andere grotere steden in Brazilië.
De opdrachtnemer zal bijdragen tot de uitvoering van 2 van de doelstellingen van Toerisme Vlaanderen, namelijk de economische impact verhogen en de reputatie van Vlaanderen als kwalitatieve bestemming verhogen.
Hij zal hiervoor mikken op volgende segmenten: de culturele meerwaardezoeker en in mindere mate de associatiemarkt.
Hij zal daartoe inzetten op B2B relaties en aanbevelingsmarketing, d.m.v. contacten met relevante spelers (journalisten, media, bloggers, tour operators, associaties,…) Hij zal op die manier free publicity en conversie creëren bij de hierboven bepaalde doelgroepen.
De opdracht wordt verder omschreven in deel III ‘Technische voorschriften’ van het bestek.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brazilië

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht heeft betrekking op een raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging van Toerisme Vlaanderen in Brazilië, meer bepaald de regio São Paulo met uitbreiding naar andere grotere steden in Brazilië.
De opdrachtnemer zal bijdragen tot de uitvoering van 2 van de doelstellingen van Toerisme Vlaanderen, namelijk de economische impact verhogen en de reputatie van Vlaanderen als kwalitatieve bestemming verhogen.
Hij zal hiervoor mikken op volgende segmenten: de culturele meerwaardezoeker en in mindere mate de associatiemarkt.
Hij zal daartoe inzetten op B2B relaties en aanbevelingsmarketing, d.m.v. contacten met relevante spelers (journalisten, media, bloggers, tour operators, associaties,…) Hij zal op die manier free publicity en conversie creëren bij de hierboven bepaalde doelgroepen.
De opdracht wordt verder omschreven in deel III ‘Technische voorschriften’ van het bestek.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 101-231551

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TVL/2018/1320/BRA

Perceel nr.:   -

Benaming:   Raamovereenkomst voor vertegenwoordigingsdiensten voor Toerisme Vlaanderen in Brazilië

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-514794

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaand de dag na de
uiterste indieningsdatum van de offertes.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!