War Heritage Institute
Rectificatie

Overheidsopdracht betreffende de bewakings- en onthaaldiensten voor drie museumsites van het War Heritage Institute (WHI), opgesteld op basis van de Wet van 17 Jun 2016 (klassieke sectoren).

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
War Heritage Institute
Nationaal identificatienummer
0675.699.624_561379
Postadres
Renaissancelaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 4414525
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.warheritage.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326632

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht betreffende de bewakings- en onthaaldiensten voor drie museumsites van het War Heritage Institute (WHI), opgesteld op basis van de Wet van 17 Jun 2016 (klassieke sectoren).

Referentienummer: WHI-2018-MP006-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79700000 - Opsporings- en beveiligingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht betreffende de bewakings- en onthaaldiensten voor drie museumsites van het War Heritage Institute (WHI), opgesteld op basis van de Wet van 17 Jun 2016 (klassieke sectoren).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534889

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Addendum nr 1 artikel 10 van het Bestek