Europese Commissie, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Technische ondersteuning en reisdiensten voor de grote kopers voor klimaat en milieu

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 56
Plaats
Brussels
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/growth/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Technische ondersteuning en reisdiensten voor de grote kopers voor klimaat en milieu

Referentienummer: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79411000 - Advies inzake algemeen management

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze opdracht is het verwerven van diensten die nodig zijn voor het organiseren van de activiteiten van het initiatief „Big Buyers for Climate and Environment” van de Europese Commissie, dat voortbouwt op het pilotproject „Big Buyers and Networks Initiative”.
De belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de toepassing van strategische overheidsopdrachten in Europa door middel van partnerschappen tussen grote overheidsafnemers, zoals steden, regio's, ziekenhuizen, aankoopcentrales, nutsbedrijven enz. die werken aan concrete projecten en soortgelijke uitdagingen. Deze doelstelling wordt bereikt door het bevorderen van samenwerking tussen grote kopers bij strategische overheidsopdrachten om de markt voor innovatieve goederen, diensten en werken te stimuleren. Dit heeft ook tot doel bij te dragen tot het economisch herstel van de EU en innovatie en startende ondernemingen te stimuleren. De activiteiten die in het kader van dit project worden uitgevoerd, moeten volledig in overeenstemming zijn met de overkoepelende doelstellingen van het Green Deal, zoals blijkt uit de mededeling van de Commissie van 11 december 2019
.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 112-270774

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
31-07-2020 16:00
Te lezen:
07-08-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
03-08-2020 10:00
Te lezen:
10-08-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

-