Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatie

Vervolgstudie voor het ombouwen van de A12 tot een primaire weg t.h.v. tracé Wilrijk-Boom

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Brunhilde Foulon
Telefoon
+32 32246022
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375601

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375601

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervolgstudie voor het ombouwen van de A12 tot een primaire weg t.h.v. tracé Wilrijk-Boom

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A12-103_1M3D8E-20-11-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° Wet Overheidsopdrachten.Het voorwerp van de opdracht is een vervolgonderzoek naar de aanpassing van de A12/N177 op het tracé tussen het viaduct van Wilrijk en de insleuving in Boom die tegemoet moet komen aan het statuut van A12 als een primaire weg. Sleutelpunt betreft de vijf gelijkvloerse kruispunten die vandaag op dit tracé te vinden zijn. Deze moeten op dergelijke manier worden heringericht zodat een vlotte en veilige doorstroming van A12 maar ook van de zijstraten op N177 en A12 mogelijk is.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516476

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-234387

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren.
Te lezen:
Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 24/6/2020: ----------------------------------- Er werden wijzigingen uitgevoerd aan het bestek en meetstaat. Deze wijzigingen werden samengevat in bijgevoegd gepubliceerd document: 'Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 24.6.2020.pdf'. Alsook werd een nieuwe versie van het bestek gepubliceerd ('OF_X10-A12-103_bestek incl WB nr.2.pdf') als vervangend document van voorgaand bestek. Tevens werd de aangepaste meetstaat als een excel-bestand toegevoegd met benaming: 'OF_X10-A12-103_aangepaste samenvattende meetstaat conform WB nr. 2'.

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 24/6/2020: ----------------------------------- Er werden wijzigingen uitgevoerd aan het bestek en meetstaat. Deze wijzigingen werden samengevat in bijgevoegd gepubliceerd document: 'Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 24.6.2020.pdf'. Alsook werd een nieuwe versie van het bestek gepubliceerd ('OF_X10-A12-103_bestek incl WB nr.2.pdf') als vervangend document van voorgaand bestek. Tevens werd de aangepaste meetstaat als een excel-bestand toegevoegd met benaming: 'OF_X10-A12-103_aangepaste samenvattende meetstaat conform WB nr. 2'.