Rectificatie

BOZ TRADUCTION 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer
0895.408.978_139
Postadres
Ravensteinstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25078210
E-mail
caroline.grimoux@bozar.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322210

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BOZ TRADUCTION 2018

Referentienummer: BOZAR-BOZ TRADUCTION 2018-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERTALING VAN JURIDISCHE, TECHNISCHE EN COMMUNICATIEDOCUMENTEN VOOR REKENING VAN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529200

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-441544

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2018 14:00
Te lezen:
21-11-2018 14:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2018 14:00
Te lezen:
21-11-2018 14:00

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!