Brussel Fiscaliteit
Rectificatie

Het sluiten van een raamovereenkomst voor het sorteren, het schonen en het dematerialiseren van de bestaande hoeveelheid papier

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussel Fiscaliteit
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_29355
Postadres
Kruidtuinlaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aline Canoo-Michel
Telefoon
+32 28003018
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-overheidsdienst-brussel

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377065

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het sluiten van een raamovereenkomst voor het sorteren, het schonen en het dematerialiseren van de bestaande hoeveelheid papier

Referentienummer: BF-PMO - 2020/1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79999100 - Scanningsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze raamovereenkomst is een dienstverleningscontract en betreft enerzijds de voorbereiding op de dematerialisatie en de digitalisering van bestaand papier, het sorteren en reinigen van dit papier en het scannen, d.w.z. de dematerialisatie van bestaande papiervolumes. De opdracht heeft anderzijds eveneens betrekking op de keuze en implementatie van de IT-hulpmiddelen waarmee activiteiten uitgevoerd zullen kunnen worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518382

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Antwoorden op de ontvangen vragen