Aankondiging van een opdracht

Het verlenen van ondersteuning bij, of het zelfstandig uitvoeren van, gebruikersonderzoek

Diensten
Publicatie datum
30-01-2021
Deadline
02-03-2021 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
VRT | 1043 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | De heer Steven Van Hoegaerden
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Toelichting:
Onze missie: “De VRT en haar merken voor alle Vlamingen relevant maken door waardevolle digitale ervaringen aan te bieden.”
Dit doen we door digitale producten (websites, apps), formats & content te bedenken en te maken.
Deze digitale producten moeten heel gebruiksvriendelijk zijn en een zo optimaal en inclusief mogelijke user experience aanbieden.
Om dit te bereiken is de vinger aan de pols houden, en eindgebruikers nauw betrekken, een absolute vereiste. De VRT zet daarvoor steeds vaker in op het verzamelen van inzichten en feedback van eindgebruikers via gebruikersgesprekken en -testen. Het is een ideale manier om rechtstreeks en snel gemotiveerde meningen te verzamelen, assumpties te valideren, inzichten in te winnen voor noodzakelijke verbeteringen, en potentiële opportuniteiten te detecteren.
Deze raamovereenkomst heeft als doel om 3 ervaren en professionele partners te selecteren die VRT, via een cascadesysteem, kan inschakelen om ondersteuning te verlenen bij de organisatie van fysieke en/of remote gebruikersonderzoeken.
Het samenwerken met een beperkte groep vaste partners - die onze bedrijfscultuur, onze merken, producten en eindgebruikers goed begrijpen - zal de kwaliteit van onze gebruikersonderzoeken verhogen en de organisatie ervan efficiënter laten verlopen.
Alle gebruikersonderzoeken worden uitgevoerd in het Nederlands.
Het grootste deel van de diensten die via deze raamovereenkomst besteld zullen worden zal voor gebruikersonderzoeken zijn die door VRT zelf uitgevoerd worden. In dit geval zal de gevraagde ondersteuning zich beperken tot het leveren van één of meer van volgende diensten, op basis van de door VRT verstrekte projectbriefing:
• Het opstellen (en publiceren) van een wervende en gedetailleerde rekruteringsoproep, aangepast aan het communicatiekanaal dat aangewend wordt
• Het rekruteren van kwalitatieve en representatieve respondenten
• (indien van toepassing) Het ter beschikking stellen van een geschikte ruimte, met indien gevraagd specifieke testfaciliteiten
• (indien van toepassing) Het ter beschikking stellen van een ervaren notulist
In uitzonderlijke gevallen kan aan de kandidaat-opdrachtnemer gevraagd worden om een gebruikersonderzoek volledig zelfstandig uit te voeren. In dit geval zorgt VRT enkel voor een gedetailleerde projectbriefing.
De opdracht kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden.
Plaats van dienstverlening:
VRT organiseert fysieke gebruikersonderzoeken doorgaans op volgende locaties:
• In het VRT Omroepcentrum: Auguste Reyerslaan 52 in 1043 Brussel
• In de VRT-radiohuizen van Leuven, Gent, Hasselt, Kortrijk en Antwerpen
Aanvullend kan ook gebruik gemaakt worden van de testlocatie(s) van de kandidaat-opdrachtnemer (indien aanwezig en van toepassing).
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.
Beschrijving
Beschrijving
Toelichting:
Onze missie: “De VRT en haar merken voor alle Vlamingen relevant maken door waardevolle digitale ervaringen aan te bieden.”
Dit doen we door digitale producten (websites, apps), formats & content te bedenken en te maken.
Deze digitale producten moeten heel gebruiksvriendelijk zijn en een zo optimaal en inclusief mogelijke user experience aanbieden.
Om dit te bereiken is de vinger aan de pols houden, en eindgebruikers nauw betrekken, een absolute vereiste. De VRT zet daarvoor steeds vaker in op het verzamelen van inzichten en feedback van eindgebruikers via gebruikersgesprekken en -testen. Het is een ideale manier om rechtstreeks en snel gemotiveerde meningen te verzamelen, assumpties te valideren, inzichten in te winnen voor noodzakelijke verbeteringen, en potentiële opportuniteiten te detecteren.
Deze raamovereenkomst heeft als doel om 3 ervaren en professionele partners te selecteren die VRT, via een cascadesysteem, kan inschakelen om ondersteuning te verlenen bij de organisatie van fysieke en/of remote gebruikersonderzoeken.
Het samenwerken met een beperkte groep vaste partners - die onze bedrijfscultuur, onze merken, producten en eindgebruikers goed begrijpen - zal de kwaliteit van onze gebruikersonderzoeken verhogen en de organisatie ervan efficiënter laten verlopen.
Alle gebruikersonderzoeken worden uitgevoerd in het Nederlands.
Het grootste deel van de diensten die via deze raamovereenkomst besteld zullen worden zal voor gebruikersonderzoeken zijn die door VRT zelf uitgevoerd worden. In dit geval zal de gevraagde ondersteuning zich beperken tot het leveren van één of meer van volgende diensten, op basis van de door VRT verstrekte projectbriefing:
• Het opstellen (en publiceren) van een wervende en gedetailleerde rekruteringsoproep, aangepast aan het communicatiekanaal dat aangewend wordt
• Het rekruteren van kwalitatieve en representatieve respondenten
• (indien van toepassing) Het ter beschikking stellen van een geschikte ruimte, met indien gevraagd specifieke testfaciliteiten
• (indien van toepassing) Het ter beschikking stellen van een ervaren notulist
In uitzonderlijke gevallen kan aan de kandidaat-opdrachtnemer gevraagd worden om een gebruikersonderzoek volledig zelfstandig uit te voeren. In dit geval zorgt VRT enkel voor een gedetailleerde projectbriefing.
De opdracht kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden.
Plaats van dienstverlening:
VRT organiseert fysieke gebruikersonderzoeken doorgaans op volgende locaties:
• In het VRT Omroepcentrum: Auguste Reyerslaan 52 in 1043 Brussel
• In de VRT-radiohuizen van Leuven, Gent, Hasselt, Kortrijk en Antwerpen
Aanvullend kan ook gebruik gemaakt worden van de testlocatie(s) van de kandidaat-opdrachtnemer (indien aanwezig en van toepassing).
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.
Looptijd
24 maanden
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit van de aangeboden diensten - 60
Prijs: 40
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren (2017 - 2018 - 2019), afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. Omzet per boekjaar: 100.000 euro.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Korte voorstelling van gelijkaardige projecten van de afgelopen 3 jaar.
Minimum vereisten
1. Minstens 3 relevante projecten (binnen de mediasector is niet verplicht maar strekt tot aanbeveling) waarbij de inschrijver aantoont dat hij kwalitatieve en representatieve respondenten heeft gerekruteerd (en ev. ook bevraagd).
truck tower-crane sharing