Europese Commissie, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Onderzoek naar een aanpak inzake nationale regelgeving voor accommodatiediensten van korte termijn

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Avenue des Nerviens 105
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hubert Gambs
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/growth/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek naar een aanpak inzake nationale regelgeving voor accommodatiediensten van korte termijn

Referentienummer: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79411000 - Advies inzake algemeen management

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderzoek moet mogelijkheden identificeren en beoordelen om onderscheid te maken tussen soortgelijke aanbieders via een samenwerkingsplatform op incidentele basis, enerzijds in een particuliere hoedanigheid en anderzijds met meer regelmatige en professionele aanbieders die soortgelijke diensten verlenen.
Het onderzoek moet bovendien mogelijkheden identificeren en beoordelen met betrekking tot registratiesystemen voor aanbieders die hun diensten aanbieden via samenwerkingsplatforms.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 039-091256

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
06-04-2020 16:00
Te lezen:
24-04-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-04-2020 10:00
Te lezen:
28-04-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

-