Aankondiging van een opdracht

Auditdiensten ten behoeve van het Auditcomité van de Nationale Loterij

Er is behoefte bij het Auditcomité van de Nationale Loterij aan externe hulp bij het opstellen van een ‘overall’ auditplan, alsook aan het uitvoeren van de nadere audits en aan het uitbouwen van een goed gestructureerde interne audit.

Publicatiedatum
18-12-2015
Deadline
12-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79212000 - Auditdiensten
79212200 - Uitvoeren van interne controle
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 9
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 57 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]
- een verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is

Economische en financiële draagkracht

- de economische en financiële draagkracht van de onderneming wordt afgetoetst aan een D&B bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B. Ondernemingen met een D&B risicofactor 4 en/of een faillissementsscore van < 20 op 100 komen niet voor gunning in aanmerking. Tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

Vakbekwaamheid

- indien de inschrijver voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken
- 2 referenties waarbij eenzelfde vorm van resultaten zijn geleverd als bedoeld in 6.3. van het bestek. De referenties mogen niet ouder zijn dan de drie jaren voorafgaand aan deze aanbesteding
- een kopie van een geldig ISO kwaliteitscertificaat of een soortgelijk certificaat waaruit blijkt dat de kwaliteit van de door u verleende dienstverlening wordt geborgd. Indien uw onderneming niet gecertificeerd is dient u aan te geven welke methode van kwaliteitsborging uw onderneming intern hanteert om aan een equivalente standaard te beantwoorden en hiervan een beknopte duidelijke beschrijving (maximaal 5 pagina’s A4) te geven.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!