Aankondiging van een opdracht

Oživenie a rozvoj komunít REGIO P2P – nástroj partnerského učenia na budovanie kapacít vnútroštátnych a regionálnych orgánov na vykonávanie politiky súdržnosti (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Európska komisia, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 – Budget and Financial Management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka oživenia a rozvoja komunít REGIO P2P na základe získaných skúseností s komunitami odborníkov REGIO a výsledkov preskúmania nástrojov partnerského učenia REGIO dokončeného na konci roku 2020.
Všeobecným cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je ďalej zlepšovať ponuku možností partnerského učenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie kapacít orgánov členských štátov, pokiaľ ide o využívanie a riadenie finančných prostriedkov z EFRR a Kohézneho fondu. Bude tu patriť aj prispievanie k dokončeniu prechodu z komunít odborníkov REGIO na komunity REGIO P2P.
Beschrijving
Beschrijving
Oživenie a rozvoj komunít REGIO P2P – nástroj partnerského učenia na budovanie kapacít vnútroštátnych a regionálnych orgánov na vykonávanie politiky súdržnosti (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
truck tower-crane sharing