Aankondiging van een gegunde opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FSMA
Nationaal identificatienummer
0544.279.965_25103
Postadres
Congresstraat 12-14
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Egwin Schoolmeesters
Telefoon
+32 22205370
E-mail
buy@fsma.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.fsma.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339851

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

Referentienummer:   FSMA-PPP0OV-529/8007/2018/060-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   320.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst en heeft betrekking op de aanstelling van inspecteurs bedoeld in artikel 52, §4, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het toezicht op de bedrijfsrevisoren met als doel het organiseren van inspecties bij netwerken, bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij andere organisaties dan organisaties van openbaar belang.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   0

Kwaliteitscriterium - Naam:   Relevante ervaring inzake controle van interne kwaliteitsbeheersingssystemen  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Mate van beschikbaarheid om gedurende de vooropgestelde periodes minimum aan  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kennis en ervaring met betrekking tot de diverse informaticaprogramma’s die gangbaar zijn bij de bedrijfsrevisorenkantoren ter ondersteuning van hun auditwerkzaamheden.  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Mogelijkheid om opdracht zowel in het FR als in het NL te verrichten.  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018/060

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

03-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   20

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Melle
NUTS-code
BE234
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Bedrijfsrevisor Bruno Dereycke Comm. V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Gent
NUTS-code
BE234
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE211
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Callens, Pirenne, Theunissen & C°
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE211
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Christophe REMON Sprl
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Namur
NUTS-code
BE352
Postcode
5000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ernst Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Machelen
NUTS-code
BE241
Postcode
1831
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ghislain Dochen & CO
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Chaumont-Gistoux
NUTS-code
BE310
Postcode
1325
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Berchem
NUTS-code
BE211
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
HLB DODEMONT - VAN IMPE Co
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Berchem
NUTS-code
BE211
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
CDP NICOLET, BERTRAND & C°, Reviseur d'entreprise
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Theux
NUTS-code
BE335
Postcode
4910
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
KPMG BEDRIJFSREVISOREN BRUSSEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE241
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
LELIEUR VAN RYCKEGHEM en Co
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Schoten
NUTS-code
BE211
Postcode
2900
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Lieven Acke Bedrijfsrevisor
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Keerbergen
NUTS-code
BE242
Postcode
3140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
MOORE STEPHENS AUDIT BV CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
O.DE BONHOME
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Lasne
NUTS-code
BE310
Postcode
1380
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
PwC Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code
BE241
Postcode
1932
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Rsm InterAudit
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1180
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
STEPHANE DELAUNAY
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Steenokkerzeel
NUTS-code
BE241
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Kortrijk
NUTS-code
BE254
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Walter Hosten Bedrijfsrevisor bvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Middelkerke
NUTS-code
BE255
Postcode
8432
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   320.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-05-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!