Aankondiging van een opdracht

studieopdracht bouw nieuw dienstencentrum stadhuis

Diensten
Publicatie datum
29-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Mortsel | 2640 Mortsel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
79311000 - Uitvoeren van studies
Korte inhoud
Het voorwerp van de opdracht betreft het definitieve voorontwerp, het ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken voor de verbouwing van het stadhuis van Mortsel gelegen op Stadsplein 1, 2640 Mortsel tot Nieuw Administratief Centrum op basis van de aangezette voorontwerpplannen die worden weergegeven in bijlage aan dit bestek.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Beschrijving en presentatie projecten van gelijkaardige complexiteit - 30
Kwaliteit: visie - 20
Kwaliteit: procesgerichtheid, procesbereidheid en - bekwaamheid - 20
Kwaliteit: ereloon - 15
Kwaliteit: teamsamenstelling - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- passende bankverklaringen;
- voorlegging van de balansen;
- een verklaring betreffende de totale omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.
Minimum vereisten
- passende bankverklaringen;
- voorlegging van de balansen;
- een verklaring betreffende de totale omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers;
- maximum 3 relevante referenties, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaren, die de affiniteit van de ontwerper met de opgave en het conceptueel en synthetiserend vermogen van het bouwteam illustreren. Daartoe verstrekt de inschrijver de volgende gegevens:
• beschrijving en projectfiche van het referentieproject, ;
• datum van aanvang der werken en/of oplevering;
• naam en adres van de opdrachtgever;
• beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
• mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker dan wel als stagiair;
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
- De samenstelling van het projectteam en de taakverdeling binnen dit team. Hieruit moet blijken wie de contactpersonen zijn ten opzichte van de opdrachtgever.
- Het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s).
Wanneer tijdens de uitvoering van de ontwerpopdracht in gevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, geeft de ontwerper nieuwe onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s).
- Een nota (max 10 blz A4) waarin de ontwerper zijn visie op de opdracht uiteenzet en ingaat op de procesbereidheid van het projectteam.
Minimum vereisten
studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers;
- maximum 3 relevante referenties, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaren, die de affiniteit van de ontwerper met de opgave en het conceptueel en synthetiserend vermogen van het bouwteam illustreren. Daartoe verstrekt de inschrijver de volgende gegevens:
• beschrijving en projectfiche van het referentieproject, ;
• datum van aanvang der werken en/of oplevering;
• naam en adres van de opdrachtgever;
• beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
• mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker dan wel als stagiair;
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
- De samenstelling van het projectteam en de taakverdeling binnen dit team. Hieruit moet blijken wie de contactpersonen zijn ten opzichte van de opdrachtgever.
- Het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s).
Wanneer tijdens de uitvoering van de ontwerpopdracht in gevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, geeft de ontwerper nieuwe onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s).
- Een nota (max 10 blz A4) waarin de ontwerper zijn visie op de opdracht uiteenzet en ingaat op de procesbereidheid van het projectteam.
truck tower-crane sharing