Europeiska unionens råd
Aankondiging van een opdracht

Rådgivningstjänster avseende planering av verksamhetens kontinuitet

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska unionens råd
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 175
Ort
Bruxelles
Postnummer
1148
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Procurement Coordination Unit
Telefon
+32 2-281-8062
E-post
[email protected]
Fax
+32 2-280-0262

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Upphandlarprofil:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   ja

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Rådgivningstjänster avseende planering av verksamhetens kontinuitet

Referensnummer:   UCA 20/013

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79411000 - Allmän organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med kontraktet är att tillhandahålla rådgivningstjänster avseende verksamhetens kontinuitet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

-

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   -

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Bryssel.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har utfört och implementerat en kontinuitetsplan, och vill utse konsulter som kan stödja rådets generalsekretariatet i en rad olika uppgifter med anknytning till kontinuitetsplanen.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

-

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat publicerar inte det uppskattade penningvärdet av sina kontrakt. Den uppskattade volymen av tjänster/varor anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

-

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med en enda aktör:   ja

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   17-07-2020

Lokal tid:   12:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   6

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   20-07-2020

Lokal tid:   10:00

Plats:   Se punkt 3.2 i anbudsinfordran. Mötet för öppnande av anbud kan komma att behöva ändras med kort varsel om oförutsedda händelser inträffar i eller runt generalsekretariatets byggnader vid det planerade datumet för anbudsöppning.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   ja

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   En begäran om överklagande ska lämnas in till Tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, i avsaknad av det, från den dag då vederbörande fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna period avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds. Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd, med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens har sin etableringsort eller stadigvarande hemvist.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens råd, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadress
Rue de la Loi 175
Ort
Brussels
Postnummer
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 2818060
E-post
[email protected]
Fax
+32 22800262
Internetadress
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

08-06-2020