Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Финализиране на европейския подход за оценка на експлоатационните показатели за реакцията на огън на фасади

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://ec.europa.eu/growth/

Адрес на профила на купувача:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Финализиране на европейския подход за оценка на експлоатационните показатели за реакцията на огън на фасади

Референтен номер:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79410000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Целта на настоящия проект е да се финализира и прецизира метода за оценка, разработен от изпълнителя на предишния етап като „алтернативен метод“, така че методът да може директно да се използва за хармонизирани стандарти за продукти (в CEN) и за европейските документи за оценяване (в ЕОТА) за съответните строителни продукти (комплекти) в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   719.900,00

Валута:   EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   -

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Основно място на изпълнение:   Мястото на изпълнение на задачите ще бъдат помещенията на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Целта на настоящия проект е да се финализира и прецизира метода за оценка, разработен от изпълнителя на предишния етап като „алтернативен метод“, така че методът да може директно да се използва за хармонизирани стандарти за продукти (в CEN) и за европейските документи за оценяване (в ЕОТА) за съответните строителни продукти (комплекти) в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011.
Необходима е междулабораторна програма за изпитване, за да се покаже, че предложеният метод за изпитване може да се използва по предназначение и да отговаря на регулаторните нужди, същевременно получавайки одобрение на метода за изпитване в държавите членки.
Изпълнителят също така трябва да предложи класификация с всички необходими критерии и стойности, въз основа на Делегирания Регламент на Комисията относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на фасади в съответствие с член 27 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена - Тежест:   50 %

Критерий за качество - Име:   Методология  / Тежест:   40

Критерий за качество - Име:   Управление на проекта и ресурси  / Тежест:   30

Критерий за качество - Име:   Пълнота, яснота и представяне на офертата  / Тежест:   30

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

Работният език на финализирането на европейския подход за оценка на експлоатационните показатели за реакцията на огън на фасади е английски.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   SI2.825082

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Финализиране на европейския подход за оценка на експлоатационните показатели за реакцията на огън на фасади

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

20-02-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   1

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Rise Research Institutes of Sweden AB
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Brinellgatan 4
Град
Boras
код NUTS
SE
Пощенски код
504 62
Държава
SVERIGE
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Efectis France
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Espace Technologique — BAT Apollo
Град
Saint-Aubin
код NUTS
FR
Пощенски код
91190
Държава
FRANCE
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Unter den Eichen 87
Град
Berlin
код NUTS
DE
Пощенски код
12205
Държава
DEUTSCHLAND
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Universite de Liege
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Place du 20 Aout 7
Град
Liège
код NUTS
BE
Пощенски код
4000
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Dozsa Gyorgy St 26
Град
Szentendre
код NUTS
HU
Пощенски код
2000
Държава
MAGYARORSZÁG
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-
Изпълнителят е МСП
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   720.000,00 EUR

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   719.900,00 EUR

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   да

Дял:   35%

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

За тази покана е възможно само електронно подаване посредством „eSubmission“.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Подробна информация за краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19-03-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-