Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Λειτουργία της γραμματείας της πρωτοβουλίας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Lapinova Jana
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   https://ec.europa.eu/energy/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   -

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   όχι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.3) Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

η προαναφερθείσα διεύθυνση

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

η προαναφερθείσα διεύθυνση

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:   -

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: -

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες:   Ενέργεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Λειτουργία της γραμματείας της πρωτοβουλίας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία

Αριθμός αναφοράς:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79412000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας γραμματείας με στόχο την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση 5 συνιστωσών, όπως η δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας, η οικοδόμηση δεσμών μεταξύ των περιοχών παραγωγής άνθρακα της ΕΕ και των ομολόγων τους στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία μέσω αδελφοποιήσεων, ενίσχυσης ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση μέσω μιας ακαδημίας, παρέχοντας τεχνική βοήθεια με τη μορφή υποστήριξης εμπειρογνωμόνων σε περιορισμένο αριθμό πιλοτικών περιοχών και βοηθώντας τις περιοχές παραγωγής άνθρακα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για σχέδια ή προγράμματα μετάβασης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   3.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος

-

Αριθμός τμήματος:   -

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79421100 - Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79421200 - Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
09242100 - Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   -

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η λειτουργία γραμματείας της πρωτοβουλίας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Το κυρίως καθήκον αποτελείται από τα εξής:
— δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τον διάλογο με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την περιοχή και θα παρέχει χώρο για ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση μεταξύ των περιοχών παραγωγής άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία,
— οικοδόμηση δεσμών μεταξύ των περιοχών παραγωγής άνθρακα της ΕΕ και των ομολόγων τους στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία μέσω αδελφοποιήσεων, ως τρόπος προώθησης των ανταλλαγών και μεταφοράς γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση,
— ενίσχυση των ικανοτήτων των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση μέσω μιας ακαδημίας που παρέχει ειδικές εκπαιδεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη δέσμευση της κοινότητας, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη νέα χρήση γης και περιουσιακών στοιχείων,
— παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή υποστήριξης εμπειρογνωμόνων σε περιορισμένο αριθμό πιλοτικών περιοχών στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία, προκειμένου να αναπτυχθούν οδικοί χάρτες μετάβασης που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές,
— παροχή βοήθειας σε περιοχές παραγωγής άνθρακα ώστε να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για σχέδια ή προγράμματα μετάβασης, με βάση διάφορες διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για ανοικοδόμηση και ανάπτυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   3.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   36

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   ναι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   ναι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

-

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   ναι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

-

III.1.5 Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων:   όχι

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας:   όχι

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:   -

Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:   -

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης:   ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   όχι

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:   -

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών:   όχι

Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές:   όχι

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών:   όχι

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:   -

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   -

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:   17-07-2020

Τοπική ώρα:   16:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

-

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

EN

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:   6

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία:   20-07-2020

Τοπική ώρα:   10:00

Τόπος:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ, office 03/37

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:   Οι υποψήφιοι μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών αλλά να εκπροσωπούνται από 1 μόνο άτομο. Στο τέλος της συνεδρίασης αποσφράγισης, ο πρόεδρος της επιτροπής αποσφράγισης θα ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων και την απόφαση σχετικά με την αποδοχή κάθε υποβληθείσας προσφοράς. Δεν θα ανακοινωθούν οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση:   όχι

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:   -

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες:   όχι

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή:   όχι

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές:   όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Πόλη
Strasbourg
Ταχ. κωδικός
67001
Χώρα
FRANCE
Τηλέφωνο
+33 3881-72313
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L_2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

28-05-2020