Evropska komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Storitve Eurobarometra: hitre ankete Eurobarometra (sklop 1) in raziskave Eurobarometra (sklop 2)

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
-
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   da

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

Uradno ime
-
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Šifra NUTS
-
Država
-
Kontaktna oseba
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Glavni naslov
-
Internetni naslov profila kupca
-

elektronsko prek:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Storitve Eurobarometra: hitre ankete Eurobarometra (sklop 1) in raziskave Eurobarometra (sklop 2)

Referenčna številka dokumenta:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79320000 - Storitve raziskav javnega mnenja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Namen naročila je zagotoviti storitve Eurobarometra za Komisijo in druge institucije/agencije EU. Te storitve bodo naročnikom omogočile boljše razumevanje javnega mnenja s pomočjo raziskav, in sicer z uporabo javnomnenjskih raziskav v širši javnosti in posebnih ciljnih skupinah.
Sklop 1 zajema hitre ankete Eurobarometra in ad hoc storitve.
Sklop 2 zajema izvedbo in usklajevanje kvalitativnih raziskav in drugih storitev v zvezi z javnim mnenjem, ki vključujejo širšo javnost ali izbrane družbene skupine.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   47.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   da

Ponudbe je treba predložiti za:   vse sklope: 2

Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku:   -

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:   -


II.2) Opis Št. sklopa: 1

II.2.1) Naslov

Hitre ankete Eurobarometra

Št. sklopa:   1

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79320000 - Storitve raziskav javnega mnenja
79311000 - Storitve anketiranja
79311300 - Storitve analize anket

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   — v prostorih izvajalca, — v vseh državah in ozemljih, navedenih v tehničnih specifikacijah (glejte Prilogo A, sklop 1).

II.2.4) Opis javnega naročila

Sklop 1 tega javnega razpisa bo naročnikom omogočil, da naročijo javnomnenjske raziskave, imenovane „hitre ankete Eurobarometra“ (v nadaljnjem besedilu: hitre EB), ki se bodo v glavnem izvajale po telefonu ali prek spleta.
Namen hitrih anket Eurobarometra je zagotoviti hitro oceno stanja javnega mnenja ter prispevati k vrednotenju, potrjevanju in oblikovanju politik EU.
Hitre ankete Eurobarometra so ad hoc tematske ankete o zadevah v zvezi z evropskimi zadevami, ki se izvajajo v kratkem časovnem obdobju in opravijo na zahtevo katere koli službe Evropske komisije in drugih naročnikov. Hitre ankete Eurobarometra naročnikom omogočajo, da hitro pridobijo rezultate anket, izvedenih med širšo javnostjo, ali da se osredotočijo na posebne ciljne skupine, kot so mladi, podjetja itd.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   30.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).


II.2) Opis Št. sklopa: 2

II.2.1) Naslov

Raziskave Eurobarometra

Št. sklopa:   2

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79320000 - Storitve raziskav javnega mnenja
79311000 - Storitve anketiranja
79311300 - Storitve analize anket

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   — v prostorih izvajalca, — v vseh državah in ozemljih, navedenih v tehničnih specifikacijah (glejte Prilogo A, sklop 2).

II.2.4) Opis javnega naročila

Sklop 2 tega javnega razpisa bo naročnikom omogočil, da naročijo kvalitativne študije in/ali druge raziskovalne storitve za analizo javnega mnenja.
Raziskave Eurobarometra bodo naročnikom pomagale pri uresničevanju naslednjih ciljev:
— podrobno oceniti stališča, mnenja, pričakovanja, pomisleke itd. javnosti in/ali izbranih družbenih skupin v državah ali na ozemljih, ki jih zajema naročilo, glede na različne politike in pobude različnih akterjev, vključenih v evropsko povezovanje,
— razumeti razloge za izražanje stališč, mnenj, pričakovanj ali pomislekov,
— izvajati preskuse v različnih skupinah glede razumevanja in sprejemanja sporočil ali dokumentov (pisni dokumenti, videoposnetki, logotipi, promocijsko gradivo, spletna mesta itd.), ki so jih pripravile sodelujoče institucije in organi in se bodo uporabljale za informacijske in komunikacijske kampanje Evropske unije,
— oceniti, med pripravo ali po razširjanju, razumevanje in vpliv teh sporočil ali dokumentov v nacionalnih kulturah in različnih starostnih skupinah, skupinah, razčlenjenih po spolu, in družbeno-strokovnih skupinah v skladu z nosilci in slogi komuniciranja, ki ustrezajo različnim ciljnim skupinam,
— opredeliti najprimernejše vrste informacij in medijev za vsako od ciljnih skupin v državah ali na ozemljih, ki jih zajema naročilo,
— oceniti vpliv politik in odločitev, ki so že izvedene na evropski ravni,
— pomagati pri pripravi vprašalnikov za kvantitativne raziskave,
— analizirati in interpretirati rezultate kvantitativnih raziskav in kvalitativnih študij iz raziskav Eurobarometra ali drugih virov,
— opredeliti pomembne nacionalne in socialno-demografske razlike med državami ali ozemlji, ki jih zajema naročilo, in znotraj njih,
— pomagati razvijati poznavanje in sposobnost analiziranja pojavov, povezanih z javnim mnenjem v Evropski uniji, na regionalni, nacionalni in globalni ravni ter v drugih državah ali ozemljih, ki jih zajema naročilo.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   17.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti:   da

Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:   2

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   17-08-2020

Lokalni čas:   16:00

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   9

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   19-08-2020

Lokalni čas:   10:00

Kraj:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIJA. Odpiranje ponudb bo potekalo le prek spletne platforme WEBEX. Ponudniki, ki so izrazili željo po udeležbi na odpiranju ponudb, bodo v kratkem prejeli URL-povezavo.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   da

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   da

VI.3) Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

02-06-2020