Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Treurenberg 22
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
SRB Procurement
Telefoon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.srb.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Referentienummer:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies. Raadpleeg de aanbestedingsstukken, die beschikbaar zijn op het e-tendering-adres dat hierboven is gespecificeerd onder sectie I.3) Communicatie.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   24.000.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Een aantal van de taken in het kader van de meervoudige raamovereenkomst voor diensten zal naar verwachting in Brussel of op een andere locatie worden uitgevoerd.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, die beschikbaar zijn op het e-tendering-adres dat hierboven is gespecificeerd onder sectie I.3) Communicatie.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   aanpak en methodologie  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   opdrachtbeheer  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   middelenbeheer en -behoud  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ernst and Young Consulting
Nationaal identificatienummer
0471938850
Postadres
De Kleetlaan 2
Plaats
Diegem
NUTS-code
BE241
Postcode
1831
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nationaal identificatienummer
HRB1981
Postadres
Fuhlentwiete 12
Plaats
Hamburg
NUTS-code
DE600
Postcode
20355
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nationaal identificatienummer
429053863
Postadres
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE241
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nationaal identificatienummer
HRB 106191B
Postadres
Klingelhöferstraße 18
Plaats
Berlin
NUTS-code
DE300
Postcode
10785
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Oliver Wyman BVBA
Nationaal identificatienummer
0645.633.285
Postadres
Avenue Herrmann-Debroux 2
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE10
Postcode
1160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Mazars Advisory Services BVBA
Nationaal identificatienummer
0844.915.134
Postadres
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE10
Postcode
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Nationaal identificatienummer
HRB178338
Postadres
Thierschplatz 6
Plaats
Munich
NUTS-code
DE212
Postcode
80538
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Grant Thornton UK LLP
Nationaal identificatienummer
OC307742
Postadres
30 Finsbury Square
Plaats
London
NUTS-code
UKI
Postcode
EC2A 1AG
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Grant Thornton Ireland
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
13-18 City Quay
Plaats
Dublin
NUTS-code
IE061
Postcode
D02 ED70
Land
IRELAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SRB/OP/2/2019

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van de analyse van jaarrekeningen en boekhoudkundig advies

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-05-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   4

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
PwC EU Services EESV
Nationaal identificatienummer
0872.793.825
Postadres
Woluwe Garden, Woluwedal
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE10
Postcode
1932
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   24.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Postadres
Treurenberg 22
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-