Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Rectificatie

CREATIEVE PUBLICITEITSAGENTSCHAPPEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0223.967.357_150
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Didier Revelard
Telefoon
+32 22384622
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373402

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

CREATIEVE PUBLICITEITSAGENTSCHAPPEN

Referentienummer: LN-FIN/PRO/2020/18-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79341400 - Reclamecampagnediensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om, aan het slot van een procedure in twee fases, een raamovereenkomst per perceel af te sluiten op het gebied van reclamecampagne diensten inzake: marketingcommunicatie, marketinguitingen, actiecommunicatie, corporate image en aanverwante dienstverlening waaronder strategische aanbevelingen terzake voor de merken, de producten én het corporate merk van de Nationale Loterij.Voor de bestaande merken, producten & corporate image dienstverlening wordt de opdracht verdeeld in 4 percelen:• Perceel 1: Lotto, Vikinglotto• Perceel 2: EuroMillions, Joker+, Keno, Pick3• Perceel 3: Instant- en e-instant-spelen, en Woohoo• Perceel 4: Corporate imageVoor deze 4 percelen, zal de opdracht toegewezen worden aan één dienstverlener per perceel. • Perceel 5: voor andere toekomstige projecten en campagnes waarvoor nog geen andere overeenkomsten lopende zijn, wordt een 5de perceel toegewezen. Dit 5de perceel wordt gegund aan een lijst van maximum 3 inschrijvers. Per project/campagne zal een mini-competitie gebeuren tussen deze maximum 3 weerhouden beste dienstverleners, en dit in functie van de noden van de NL.Zie de opdrachtdocumenten te downloaden via de website e-procurement:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373402Het gaat hier om een procedure in 2 fases.Het onderzoek en selectie van de kandidaten is gebaseerd op de selectieleidraad (fase 1). Enkel de geselecteerden zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen (fase 2).De uiterste indieningsdatum 23/06/2020 voor 11:00 is de sluitingsdatum voor de indiening van enkel de kandidatuurdossiers.D.w.z. dat alléén uw antwoord voor FASE 1 (selectiefase) moet ingediend worden via de e-tendering platform.Gelieve de instructies van de opdrachtdocumenten van Fase 1 (selectieleidraad) goed te volgen: zie rubriek « Accompanying Documents » op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373402De opdrachtdocumenten van fase 2 worden hier alleen “ter info” gegeven.Alléén de geselecteerde kandidaten (fase 1) worden later uitgenodigd om een offerte in te dienen (fase 2).De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.Contactpersoon: [email protected]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-514311

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207492

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende vragen en antwoorden werden gepubliceerd op de website e-procurement: zie rubriek « Accompanying Documents » op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373402 Gelieve hiermee rekening te houden voor de indiening van uw kandidatuurdossier (FASE 1)