Europaparlamentet, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Expertis inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (del 1), gränskontroller, asyl och migration (del 2) och straffrättsligt samarbete och polissamarbete (del 3)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europaparlamentet, Official Mail Service
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Wiertz 60
Ort
Brussels
Postnummer
1047
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.europarl.europa.eu

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet:   Område med frihet, säkerhet och rättvisa

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Expertis inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (del 1), gränskontroller, asyl och migration (del 2) och straffrättsligt samarbete och polissamarbete (del 3)

Referensnummer:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79100000 - Juridiska tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   RD11

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Ramavtalet omfattar tillhandahållande av oberoende expertrådgivning avseende en rad olika aktuella och framväxande frågor inom områdena för:
— frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap (del 1);
— politik om gränskontroller, asyl och migration (del 2); och
— straffrättsligt samarbete och polissamarbete (del 3).

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   3.000.000,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivning Del nr: 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Del nr:   1

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79100000 - Juridiska tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Europaparlamentet, Bryssel, Belgien.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Det planerade ramavtalet för tjänster är avsett att stödja utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga frågor och inrikesfrågor (LIBE) i Europaparlamentet genom att göra det möjligt att beställa undersökningar, rapporter, stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter etc. inom dess kompetensområden.
Genom ramavtalen för tjänster kommer expertis att tillhandahållas i form av dokument av varierande längd, som ska levereras på särskild begäran inom en begränsad och fastställd tidsram. Utöver skriftlig rådgivning ska ramavtalet för tjänster även omfatta relaterade tjänster, såsom närvaro vid utskottssammanträden och vid de ledande experternas presentationer eller tillhandahållande av stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter, efter behov. Tjänsteleverantörerna bär hela det vetenskapliga ansvaret för resultatet av sitt arbete.
Del 1: (Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap):
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU) lägger stor vikt vid skapandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som nu är rättsligt bindande för EU, har stärkt de basala rättigheterna, och grundläggande rättigheter, och medborgarskapets rättigheter fastställs i artiklarna 2, 3 och 9-12 i EU-fördraget, 15, 16, 18-25 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i stadgan.
Del 1 omfattar kunskap i alla frågor som rör övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, inklusive men inte begränsat till:
• Skyddet av de grundläggande rättigheterna i EU (inklusive barns rättigheter), med beaktande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt rättspraxis från EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och andra relevanta rättsliga organ, och
• EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna.
• Institutionella frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, inklusive uppdelning av roller och kompetenser mellan EU:s institutioner och organ samt mellan EU och dess medlemsstater.
• Övergripande bedömning av balansgången mellan frihet och säkerhet och användningen av exceptionella åtgärder.
• Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.
• Programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 2014-2020 och framtida uppföljningsfonder för att stödja grundläggande rättigheter, icke-diskriminering och medborgarskap.
• EU-medborgarskap, inklusive fri rörlighet.
• Primära eller sekundära lagstiftningen mot diskriminering, inklusive situationen för minoritetsgrupper.
• Kampen mot rasism och främlingsfientlighet.
• Öppenhet och tillgång till handlingar.
• Skydd av personuppgifter, inklusive Europeiska datatillsynsmannen.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   30 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Sammansättning av kärngruppen och expertpoolen  / Viktning:   21 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Förståelse för den del som anbud lämnats för  / Viktning:   14 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Metod  / Viktning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Arbetsorganisation  / Viktning:   24,5 %

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


II.2) Beskrivning Del nr: 2

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Del nr:   2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79100000 - Juridiska tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Europaparlamentet, Bryssel, Belgien.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Det planerade ramavtalet för tjänster är avsett att stödja utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga frågor och inrikesfrågor (LIBE) i Europaparlamentet genom att göra det möjligt att beställa undersökningar, rapporter, stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter etc. inom dess kompetensområden.
Genom ramavtalen för tjänster kommer expertis att tillhandahållas i form av dokument av varierande längd, som ska levereras på särskild begäran inom en begränsad och fastställd tidsram. Utöver skriftlig rådgivning ska ramavtalet för tjänster även omfatta relaterade tjänster, såsom närvaro vid utskottssammanträden och vid de ledande experternas presentationer eller tillhandahållande av stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter, efter behov. Tjänsteleverantörerna bär hela det vetenskapliga ansvaret för resultatet av sitt arbete.
Del 2 (Politik om gränskontroller, asyl och migration):
EU:s mål, enligt vad som har fastställs i artiklarna 67.2 och 77-80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i motsvarande rättigheter som fastställs i artiklarna 7, 14, 18 och 19 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, är att säkerställa avsaknaden av inre gränskontroller för personer och att utveckla en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av yttre gränser, baserad på solidaritet mellan medlemsstaterna, vilket är rättvist gentemot tredjelandsmedborgare.
EU:s övergripande agenda för migration i 2015 omfattar de fyra politikområdena för att minska incitamenten för olaglig invandring, gränsförvaltning (rädda liv och säkra yttre gränser), utveckla en starkare asylpolitik och upprätta en ny politik för reguljär invandring, inklusive integrationspolitiken.
Asylpolitik är en EU-gemensam politik, vars mål är att skapa ett gemensamt system, som omfattar enhetlig status och enhetliga förfaranden för internationellt skydd. Med lagstiftningspaketet som publicerades i maj och juli 2016 har den "tredje fasen" av det gemensamma europeiska asylsystemet lanserats.
När det gäller laglig migration, genomgår nu den gällande EU-lagstiftningen en REFIT-utvärdering.
Gränsförvaltningspolitiken har bevittnat betydande utvecklingar på grund av ökningen av blandade migrationsströmmar till EU, samt ökade säkerhetshänsyn som har lett till en ny aktivitetsperiod.
Del 2 omfattar kompetens inom alla frågor som rör gränskontroller, asyl och migration, inklusive men inte begränsat till:
• Internationellt skydd, inbegripet omlokalisering och vidarebosättning,
• Laglig migration inklusive samarbete med ursprungsländer och integrationspolitik.
• Irreguljär migration inklusive återvändande och återtagande.
• Gränsförvaltning, inklusive integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och begreppet ”smarta gränser”.
• Schengen, inklusive visumregler för kort- och långsiktiga vistelser.
• Myndigheterna inom asyl och migration.
• De relevanta fonderna inom området asyl och migration.
• Den relevanta rättspraxisen från Europeiska unionens domstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller andra relevanta rättsliga organ.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   30 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Sammansättning av kärngruppen och expertpoolen  / Viktning:   21 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Förståelse för den del som anbud lämnats för  / Viktning:   14 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Metod  / Viktning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Arbetsorganisation  / Viktning:   24,5 %

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


II.2) Beskrivning Del nr: 3

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Del nr:   3

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79100000 - Juridiska tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Europaparlamentet, Bryssel, Belgien.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Det planerade ramavtalet för tjänster är avsett att stödja utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga frågor och inrikesfrågor (LIBE) i Europaparlamentet genom att göra det möjligt att beställa undersökningar, rapporter, stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter etc. inom dess kompetensområden.
Genom ramavtalen för tjänster kommer expertis att tillhandahållas i form av dokument av varierande längd, som ska levereras på särskild begäran inom en begränsad och fastställd tidsram. Utöver skriftlig rådgivning ska ramavtalet för tjänster även omfatta relaterade tjänster, såsom närvaro vid utskottssammanträden och vid de ledande experternas presentationer eller tillhandahållande av stöd till Europaparlamentets evenemang med externa experter, efter behov. Tjänsteleverantörerna bär hela det vetenskapliga ansvaret för resultatet av sitt arbete.
Del 3: (Straffrättsligt samarbete och polissamarbete):
Det straffrättsliga samarbetet som har fastställs i artiklarna 82-86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt grundar sig på principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden och omfattar åtgärder för att anpassa medlemsstaternas lagstiftning på flera områden.
Den progressiva elimineringen av gränskontrollerna inom EU har underlättat de europeiska medborgarnas fria rörlighet betydligt, men har också gjort det lättare för brottslingar att verka på ett gränsöverskridande sätt. För att hantera utmaningen med gränsöverskridande brottslighet omfattar området frihet, säkerhet och rättvisa åtgärder för att främja straffrättsligt samarbete. Utgångspunkten är principen om ömsesidigt erkännande. Särskilda åtgärder har vidtagits för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och se till att brottsoffers, de misstänktas och fångarnas rättigheter skyddas i hela unionen.
Det viktigaste instrumentet för polissamarbete som har fastställs i artiklarna 87-89 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är Europeiska polisbyrån (Europol), som är en central del av den bredare europeiska interna säkerhetsstrukturen. Samarbete och politik utvecklas fortfarande med uppmärksamhet fokuserad på att effektivt motverka hot och brottslighet som berör hela EU, och göra det i enlighet med grundläggande rättigheter och dataskyddsregler.
Effektivt polissamarbete är en nyckelfaktor i strävan att göra unionen till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa baserat på respekt för de grundläggande rättigheterna. Gränsöverskridande brottsbekämpande samarbete, som involverar polis, tull och andra brottsbekämpande myndigheter, är utformat för att förebygga, upptäcka och utreda brott i hela EU. I praktiken handlar detta samarbete huvudsakligen om allvarlig brottslighet (organiserad brottslighet, narkotikahandel, människohandel, cyberbrott) och terrorism.
Del 3 omfattar kunskap om alla frågor som rör straffrättsligt samarbete och polissamarbete, inklusive men inte begränsat till:
• Straffrättsligt samarbete, inbegripet terrorismbekämpning.
• Polissamarbete, inklusive terrorismbekämpning.
• Myndigheterna inom området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete.
• De relevanta fonderna inom området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete.
• Den relevanta rättspraxisen från Europeiska unionens domstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller andra relevanta rättsliga organ.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   30 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Sammansättning av kärngruppen och expertpoolen  / Viktning:   21 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Förståelse för den del som anbud lämnats för  / Viktning:   14 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Metod  / Viktning:   10,5 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Arbetsorganisation  / Viktning:   24,5 %

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   1

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
1 Place du Congrès
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   2

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
BP 20064
Ort
Paris
Nuts-kod
FR101
Postnummer
75421
Land
FRANCE
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   3

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Milieu
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Chaussée de Charleroi 112
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   4

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Optimity Advisors GmbH
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Stresemannstr. 123
Ort
Berlin
Nuts-kod
DE300
Postnummer
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Ort
London
Nuts-kod
UKI32
Postnummer
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   För specifika anbudsinfordringar läggs uppgifter om föremålet för anbudsinfordran samt metod ut på underleverantörer.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   5

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Övergripande frågor inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

07-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
LSE Enterprise
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Houghton Street
Ort
London
Nuts-kod
UKI31
Postnummer
WC2A 2AE
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   1

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   13

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
BP 20064
Ort
Paris
Nuts-kod
FR101
Postnummer
75421
Land
FRANCE
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   2

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   13

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
16A, Rue du Baillois
Ort
Rixensart
Nuts-kod
BE310
Postnummer
1330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   Experter har anlitats som underleverantörer inom områdena statistik, säkerhet och sociologi, politisk/administrativ vetenskap och internationella förbindelser, EU:s yttre förbindelser, de mänskliga rättigheternas extraterritorialitet samt databaser och korrekturläsning.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   3

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   13

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
1 Place du Congrès
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   4

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   13

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Gonzagagasse 1
Ort
Vienna
Nuts-kod
AT130
Postnummer
1010
Land
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue des Arts 7/8
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Ort
Florence
Nuts-kod
ITI14
Postnummer
50133
Land
ITALIA
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   Flera erfarna forskare har anlitats som underleverantörer.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   5

Del nr:   2

Benämning på upphandlingen:   Politik om gränskontroller, asyl och migration.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 2

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   13

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Migration Policy Institute Europe
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 155
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   Delar har lagts ut på underentreprenörer inom den externa dimensionen, nätverk för människohandel och smuggling, gränssäkerhet, Förenta staternas migrationspolitik, integrationspolitik, illegal invandring och brottsbekämpning, EU-lagstiftning, ekonomi och statistik, migration och miljö, grekisk migrationspolitik, europeisk integration, återvändandepolitik samt mänskliga rättigheter och EU-lagstiftning.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   1

Del nr:   3

Benämning på upphandlingen:   Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 3

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   7

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
1 place du Congrès
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   2

Del nr:   3

Benämning på upphandlingen:   Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 3

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   7

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Optimity Advisors GmbH
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Stresemannstr. 123
Ort
Berlin
Nuts-kod
DE300
Postnummer
10963
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Ort
London
Nuts-kod
UKI32
Postnummer
N1 7RF
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   För specifika anbudsinfordringar läggs uppgifter om föremålet för anbudsinfordran samt metod ut på underleverantörer.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   3

Del nr:   3

Benämning på upphandlingen:   Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 3

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   7

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Onze Lieve Vrouweplein 22
Ort
Maastricht
Nuts-kod
NL423
Postnummer
6211 HE
Land
NEDERLAND
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   4

Del nr:   3

Benämning på upphandlingen:   Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 3

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   7

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Rand Europe
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 82/Bte 3
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   Två medlemmar i kärngruppen och gruppen av nationella experter har anlitats som underleverantörer.


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   5

Del nr:   3

Benämning på upphandlingen:   Straffrättsligt samarbete och polissamarbete

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 3

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

11-03-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   7

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   0

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
VVA Brussels
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue des Arts 11
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE100
Postnummer
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   1.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   1.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   Två universitet och flera enskilda experter har anlitats som underleverantörer.


Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstol
Postadress
Boulevard Konrad Adenauer
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
-
Fax
+352 43032600
Internetadress
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstol
Postadress
Boulevard Konrad Adenauer
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
-
Fax
+352 43032600
Internetadress
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

28-05-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-