Европейски парламент, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро в Стокхолм

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски парламент, DG Communication
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue Wiertz 60
Град
Brussels
Пощенски код
1047
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.europarl.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   да

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро в Стокхолм

Референтен номер:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   79416000 - Услуги в областта на връзките с обществеността

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Информационното бюро на Европейския парламент (EPLO) отговаря за децентрализираното изпълнение на институционалните комуникации на ЕП. По-конкретно, Бюрото управлява контактите с националните, регионалните и местните медии, ангажира гражданите и заинтересованите лица чрез офлайн и онлайн дейности и предлага платформа за комуникация на членовете на ЕП в държавите членки. В частност, усилията му са в центъра на кампанията на ЕП за изборите за европейски парламент през 2019 г.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност:   1.000.000,00

Валута:   EUR

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79530000 - Услуги по писмени преводи

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Основно място на изпълнение:   Швeция

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Сключването на рамков договор за комуникационни услуги служи на следните цели:
— да позволи на EPLO Стокхолм да използва висококачествена професионална подкрепа за различни задачи, които лесно могат да се обслужват от външен доставчик, и така да освободи капацитет в Бюрото за повече стратегическа работа,
— да се рационализират процесите за обществени поръчки,
— да се улеснят ежедневните операции с прост процес за поръчки, като се осигури спазването на правилата за обществени поръчки,
— да се позволи увеличаване на мащаба на комуникационните дейности по време на избирателната кампания.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Установена е динамична система за покупки:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг:   не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:   не

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:   не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №:   COMM/DG/AWD/2018/148

Обособена позиция №:   -

Наименование:   Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро в Стокхолм

Възложена е поръчка/обособена позиция:   да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

08-11-2018

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти:   0

Брой на офертите, постъпили от МСП:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС:   0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС:   0

Брой на офертите, получени по електронен път:   0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:   не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:   -

Най-ниска оферта:   -

Най-висока оферта:   -

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:   не

Дял:   -

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrunewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
Европейски омбудсман
Пощенски адрес
1 avenue du Président Robert Schuman
Град
Strasbourg
Пощенски код
67001
Държава
FRANCE
Телефон
+33 388172313
Електронна поща
[email protected]
Факс
-
Интернет адрес
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Договорът ще бъде подписан в края на периода от 10 календарни дни считано от деня след датата на изпращане на уведомителното писмо от 11.10.2018 г.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Европейски парламент, Directorate-General for Communication
Пощенски адрес
60 Rue Wiertz
Град
Brussels
Пощенски код
1047
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23-11-2018

Приложение Г1 – обществени поръчки: Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на:

открита процедура:   не

ограничена процедура:   не

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата :   -

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини:   не

обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или творческо изпълнение:   не

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   не

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   не

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата:   не

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата:   -

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:   -

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса:   -

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност:   -

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост:   -

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата:   не

3. Обяснение

-