Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Rectificatie

Organisatie en ondersteunende dienstverlening ZNA evenementen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0862.382.656_21970
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25777524
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Organisatie en ondersteunende dienstverlening ZNA evenementen

Referentienummer: ZNA-2020/830-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht bestaat uit een raamovereenkomst voor het organiseren en/of ondersteunen van evenementen.Jaarlijks voorziet ZNA een aantal evenementen te organiseren waarvan een aantal evenementen een jaarlijks repetitief karakter hebben en een aantal evenementen op ad-hoc basis georganiseerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Onder organisatie verstaat de aanbestedende overheid het voorstellen en uitwerken van een creatief concept, volledige planning, productie en organisatie van het evenement.Bij een opdracht ter ondersteuning organiseert de aanbestedende overheid het evenement en bepaalt het creatief concept. Het bureau biedt voornamelijk praktische ondersteuning; transport, standenbouw, techniek, ondersteunend personeel (technici, hostessen, …), etc..Daarnaast kan de aanbestedende overheid een beroep doen op deze raamovereenkomst voor organisatie of ondersteuning van allerlei ad hoc events.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-514218

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-204642

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-06-2020 10:00
Te lezen:
12-06-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-06-2020 10:00
Te lezen:
12-06-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

De aanbesteder verlengt de termijnen voor ontvangst van de offertes opdat alle betrokken ondernemers kunnen beschikken over alle nodige gegevens voor het opstellen van de offertes.