Komisja Europejska, GROW –⁠ Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 –⁠ Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Wsparcie techniczne i usługi dla inicjatywy dużych nabywców na rzecz klimatu i środowiska

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, GROW –⁠ Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 –⁠ Innovative and Digital Procurement
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 56
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1000
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/growth/

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Wsparcie techniczne i usługi dla inicjatywy dużych nabywców na rzecz klimatu i środowiska

Numer referencyjny: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79411000 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Celem niniejszego zamówienia jest zamówienie usług niezbędnych do zorganizowania działań w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Duzi nabywcy na rzecz klimatu i środowiska”, opartej na projekcie pilotażowym „Duzi nabywcy i inicjatywa dotycząca sieci”.
Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania strategicznych zamówień publicznych w Europie poprzez partnerstwo pomiędzy dużymi nabywcami publicznymi, takimi jak miasta, regiony, szpitale, centralne jednostki zakupujące, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej itp., pracującymi nad konkretnymi projektami i podobnymi wyzwaniami. Cel ten osiąga się poprzez promowanie współpracy pomiędzy dużymi nabywcami w ramach strategicznych zamówień publicznych w celu stymulowania rynku innowacyjnych towarów, usług i robót budowlanych. Celem jest także wsparcie ożywienia gospodarczego w UE poprzez zachęcanie do innowacji i tworzenia startupów. Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu powinny być w pełni zgodne z nadrzędnymi celami Zielonego Ładu, jak przedstawiono w komunikacie Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r.
.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

23-06-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 112-270774

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
31-07-2020 16:00
Powinno być:
07-08-2020 16:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
03-08-2020 10:00
Powinno być:
10-08-2020 10:00

Inne dodatkowe informacje

-