Europeiska kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tillhandahållande av rådgivningstjänster till Europeiska kommissionen via ett europeiskt centrum för expertis inom området arbetsrätt, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik (ECE)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue Joseph II 27 (J-27)
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Upphandlarprofil:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Tillhandahållande av rådgivningstjänster till Europeiska kommissionen via ett europeiskt centrum för expertis inom området arbetsrätt, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik (ECE)

Referensnummer:   VT/2019/016

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79410000 - Företags- och organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   4.298.360,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivning Del nr: 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Arbetsrätt (europeiska nätverket för arbetsrätt)

Del nr:   1

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79410000 - Företags- och organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   40

Kvalitetskriterium - Namn:   Kvalitet på den föreslagna metoden: strategi  / Viktning:   12

Kvalitetskriterium - Namn:   Kvalitet på den föreslagna metoden: metod  / Viktning:   24

Kvalitetskriterium - Namn:   Organisering av arbetet  / Viktning:   12

Kvalitetskriterium - Namn:   Åtgärder för kvalitetskontroll (delkriterium 1: inrättande av ett förfarande för kvalitetskontroll för alla leverabler)  / Viktning:   9

Kvalitetskriterium - Namn:   Åtgärder för kvalitetskontroll (delkriterium 2: inrättande av ett förfarande för språklig kvalitetskontroll för alla leverabler)  / Viktning:   3

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

E-postadress: [email protected]


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej


Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   VC/2020/0189

Del nr:   1

Benämning på upphandlingen:   Arbetsrätt (europeiska nätverket för arbetsrätt)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning Del nr: 1

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

27-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   2

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
ICF SA
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue Marnix 17
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE10
Postnummer
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Ort
Frankfurt am Main
Nuts-kod
DE7
Postnummer
60323
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   -

Kontraktets/delens totala värde:   4.298.360,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -


Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
Ej tillämpligt
Postadress
-
Ort
N/A
Postnummer
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

29-05-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-