Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor uitzendarbeid

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Elisabeth Zottegem VZW | 9620 Zottegem, BE | Gezondheid | Mevrouw Els Turrekens
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Korte inhoud
Deze opdracht wordt uitgeschreven door het AZ Sint-Elisabeth Zottegem VZW (kortweg SEZZ). SEZZ wenst beroep te doen op de diensten van één erkend uitzendbureau voor het ter beschikking stellen van de meest gevraagde profielen, zijnde vooral:
- Verpleegkundige profielen (interim)
- Facilitaire dienst profielen (interim)
- Administratieve profielen (interim) en
- Jobstudenten
- Projectverpleegkundigen
Hierbij wenst SEZZ ontlast te worden door middel van een uitgebreide (in house) ondersteuning van de opdrachtnemer.
Onder interimkracht wordt voor de toepassing van deze opdracht verstaan; de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon tijdelijk arbeid (zoals gedefinieerd in de wet van 27 juli 1987) te verrichten bij SEZZ.
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht eenmaal verlengd worden met een periode van 2 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.
Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.
Gunningen

Raamovereenkomst voor uitzendarbeid

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing