Europa-Kommissionen, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Drift af sekretariatet for initiativet vedrørende kulregioner under omstilling i Vestbalkan og Ukraine

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Lapinova Jana
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://ec.europa.eu/energy/

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet:   Energi

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Drift af sekretariatet for initiativet vedrørende kulregioner under omstilling i Vestbalkan og Ukraine

Sagsnr.:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79412000 - Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Genstanden for kontrakten er oprettelse af et sekretariat, der har til formål at yde logistisk støtte til gennemførelsen af fem komponenter, såsom oprettelse af en åben platform, opbygning af forbindelser mellem EU's kulregioner og deres modparter i Vestbalkan og Ukraine gennem venskabsforbindelser, kapacitetsopbygning af relevante interessenter på Vestbalkan og Ukraine i forbindelse med overgangsrelaterede spørgsmål gennem et akademi, levering af teknisk bistand i form af ekspertbistand til et begrænset antal pilotregioner og bistand til kulregioner med adgang til finansiering af overgangsprojekter eller -programmer.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79421100 - Tilsyn med projekter, undtagen bygge- og anlægsarbejder
79421200 - Projektering, undtagen bygge- og anlægsarbejder
09242100 - Olie udvundet af kul

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hovedudførelsessted:   -

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Genstanden for dette udbud er driften af sekretariatet for initiativet vedrørende kulregioner under omstilling i Vestbalkan og Ukraine. Hovedopgaven omfatter:
— oprettelsen af en åben platform, der muliggør en regional dialog med flere interessenter og giver plads til udveksling af erfaring, viden og bedste praksisser vedrørende omstillingsrelaterede spørgsmål mellem kulregioner i Vestbalkan og Ukraine
— opbygning af forbindelser mellem EU's kulregioner og deres modparter i Vestbalkan og Ukraine gennem venskabsbyforbindelser som en måde at fremme udveksling og overførsel af viden, erfaring og bedste praksisser vedrørende omstillingsrelaterede spørgsmål
— opbygning af kapacitet for relevante interessenter i Vestbalkan og Ukraine i forbindelse med omstillingsrelaterede spørgsmål gennem et akademi, der leverer dedikerede undervisningsforløb om forvaltning, samfundsengagement, miljøgenvinding samt genanvendelse af jord og aktiver
— levering af teknisk bistand i form af ekspertstøtte til et begrænset antal pilotregioner i Vestbalkan og Ukraine med henblik på udvikling af omstillingskøreplaner, der skal anvendes og gennemføres af relevante offentlige myndigheder
— at hjælpe kulregioner med at få adgang til finansiering af omstillingsprojekter eller -programmer baseret på forskellige tilgængelige kilder, herunder Europa-Kommissionen, Verdensbanken og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   36

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   ja

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se internetadressen anført i punkt I.3).

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   17-07-2020

Tidspunkt:   16:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

EN

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   6

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   20-07-2020

Tidspunkt:   10:00

Sted:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIEN, office 03/37

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Tilbudsgivere kan overvære åbningen af bud, men være repræsenteret af højst én person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
By
Strasbourg
Postnummer
67001
Land
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L_2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28-05-2020