FOD Mobiliteit en Vervoer
Rectificatie

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING MET BETREKKING TOT DE VERWEZENLIJKING VAN EEN STUDIE OM TE KIJKEN WELKE DE MOGELIJKHEDEN ZIJN VOOR EEN SUBSTITUTIE VAN (EEN DEEL VAN) HET LUCHTVAARTVERKEER VANUIT BRUSSELS AIRPORT EN DE ANDERE LUCHTHAVENS IN BELGIE NAAR HET SPOOR

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer
0308.357.852_67
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Seval Kayman
Telefoon
+32 497817490
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377889

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377889

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING MET BETREKKING TOT DE VERWEZENLIJKING VAN EEN STUDIE OM TE KIJKEN WELKE DE MOGELIJKHEDEN ZIJN VOOR EEN SUBSTITUTIE VAN (EEN DEEL VAN) HET LUCHTVAARTVERKEER VANUIT BRUSSELS AIRPORT EN DE ANDERE LUCHTHAVENS IN BELGIE NAAR HET SPOOR

Referentienummer: FOD MV-DVI-DGDMS/11201-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht voor rekening van het Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid - in samenwerking met het Directoraat-Generaal Luchtvaart - handelt over de verwezenlijking van een studie om te kijken welke de mogelijkheden zijn voor een substitutie van (een deel van) het luchtvaartverkeer vanuit Brussels Airport en de andere luchthavens in België (Oostende, Charleroi, Luik, Deurne en Kortrijk) naar het spoorverkeer. Het resultaat van deze studie is o.a. een lijst van mogelijke paren (van steden) waartussen een luchtvaartdienst op termijn zou kunnen vervangen worden door een internationale treindienst - daar waar de spoorinfrastructuur aanwezig is en daar waar de trein een valabel alternatief kan zijn op vlak van service - met een overzicht voor elk van deze paren van de randvoorwaarden die hiertoe moeten vervuld zijn. Daarnaast zal in deze studie ook gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen die als basis kunnen dienen voor toekomstige beleidsbeslissingen in het kader van het promoten van het gebruik van het treinverkeer en de ontwikkeling van een meer duurzame mobiliteit in België in het algemeen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519505

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-06-2020 10:00
Te lezen:
07-07-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden verkregen bij : • Pierre-Christophe Gabelica, FR, Tel : +32 2 277 33 74, Email : [email protected] • Bastiaan Dillen, NL, Tel : +32 2 277 39 87, Email : [email protected] Bijkomende inlichtingen over de inhoud van deze opdracht kunnen worden verkregen bij : • Frederik De Ridder, NL, Tel : +32 476 96 25 81, Email : [email protected] • Seval Kayman, FR, Tel. : +32 497 81 74 90 Email : [email protected] De vragen kunnen gesteld worden tot en met 29 juni 2020.