Европейска комисия, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Техническа подкрепа и услуги във връзка с пътувания за инициативата „Големи купувачи в подкрепа на климата и околната среда“

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 56
Град
Brussels
Пощенски код
1000
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
GROW-G[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/growth/

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Техническа подкрепа и услуги във връзка с пътувания за инициативата „Големи купувачи в подкрепа на климата и околната среда“

Референтен номер: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79411000 - Консултантски услуги по общо управление

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Целта на настоящата поръчка е да се осигурят услугите, необходими за организиране на дейностите по инициативата на Европейската комисия „Големи купувачи в подкрепа на климата и околната среда“, която доразвива пилотния проект, наречен „Инициатива за големи купувачи и мрежи“.
Основната цел е да се подобри прилагането на стратегически обществени процедури в Европа чрез партньорства между големите публични купувачи, като градове, региони, болници, централни органи за покупки, дружества за комунални услуги и др., работещи по конкретни проекти и сходни предизвикателства. Тази цел ще се постигне чрез насърчаване на сътрудничеството между големите купувачи в областта на стратегическите обществени поръчки с оглед на стимулирането на пазара на иновативни стоки, услуги и строителни дейности. Това е насочено също така и към допринасяне за икономическото възстановяване на ЕС, като се стимулират иновациите и новосъздадените предприятия. Дейностите, които ще бъдат осъществени по този проект, следва изцяло да съответстват на основните цели на „Зеления пакт“, представени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г.
.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23-06-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 112-270774

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
31-07-2020 16:00
Да се чете:
07-08-2020 16:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
03-08-2020 10:00
Да се чете:
10-08-2020 10:00

Друга допълнителна информация

-