Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Rectificatie

Umowa ramowa dotycząca oceny, oceny wpływu i zgodności, wsparcia w zakresie polityki i analizy prawnej

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Office MO59 04/21
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Umowa ramowa dotycząca oceny, oceny wpływu i zgodności, wsparcia w zakresie polityki i analizy prawnej

Numer referencyjny: JUST/2020/PR/03/001

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79000000 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Część 1: ocena, ocena wpływu i powiązane usługi wsparcia politycznego w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów;
Część 2: usługi analizy prawnej, w tym ocena zgodności krajowych środków transpozycji w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów;
Część 3: usługi w zakresie oceny zgodności i analizy prawnej, związane z przekazywaniem danych osobowych z państw członkowskich UE do państw trzecich.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

23-03-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 024-052527

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
30-03-2020 12:00
Powinno być:
14-04-2020 12:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
01-04-2020 11:00
Powinno być:
16-04-2020 11:00

Inne dodatkowe informacje

Zob. także sprostowanie dokumentów zamówienia.