Rectificatie

OPSTELLING VAN EEN KADASTER EN VAN BESLISSINGSCRITERIA DIE MOETEN TOELATEN DE AANPASSING VAN GROTE HANDELZAKEN AAN LEVERINGEN BUITEN DE WERKUREN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TE BESTUDEREN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17422
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Beleid
Telefoon
+32 22041908
E-mail
pbarette@sprb.brussels
Fax
+32 22041510

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339580

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPSTELLING VAN EEN KADASTER EN VAN BESLISSINGSCRITERIA DIE MOETEN TOELATEN DE AANPASSING VAN GROTE HANDELZAKEN AAN LEVERINGEN BUITEN DE WERKUREN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TE BESTUDEREN

Referentienummer: DAA-BMB-DS-DB-S18.035-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht wordt onderverdeeld in 3 fasen.Cfr. Bestek p. 6

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-512702

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!