Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Ontwerp, uitvoering en rapportering voor meetsystemen voor geadresseerde zendingen en zendingen zonder adres in binnenlandse dienst van bpost in België.

Oproep tot kandidaten voor de uitvoering van de meting van de uitreikingstermijnen in binnenlandse dienst van bpost in België.
Lot 1:
a) meting van uitreikingtermijnen in binnenlandse dienst over het gehele grondgebied van het land voor de prioritaire en non-prioritaire zendingen (Project BELEX),
b) Meting van de uitreikingstermijnen in binnenlandse dienst van een beperkt aantal pakjes en aangetekende zendingen (barcoded product) in opdracht van de regelgever.
Lot 2:
Meting van de uitreikingtermijnen over het ganse grondgebied van zendingen zonder adres (project ENAZZA)
De prestaties omvatten onder meer, maar niet exhaustief:
- de samenstelling van een panel;
- de aanmaak van testzendingen;
- beheer van transponders voor opvolging van de zendingen;
- aanmaak van rapporten te verzenden aan bpost en de regelgever (BIPT).

Publicatiedatum
04-12-2015
Deadline
11-01-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
79330000 - Statistische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcentrum, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Procurement
Ter attentie van
Devers Julie

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
-? Een document met algemene informatie van de firma: naam, rechtsvorm, nationaliteit, sociale zetel en adres.
-? Een document met algemene informatie van de contactpersoon: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
-? Een verklaring in eer en geweten die aantoont dat de kandidaat nooit een fout heeft gemaakt zoals vermeld wordt in het K.B. van 16 juli 2012 artikel 66 § 2.
-? een uitreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst
-? Een attest van niet faillissement, afgeleverd door een wettelijke of administratieve instantie.
-? Een attest afgeleverd (in de laatste 3 maanden) door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn bijdragen aan de sociale zekerheid.
-? Een attest afgeleverd (in de laatste 3 maanden) door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn directe belastingen.
-? Een recent attest afgeleverd (in de laatste 3 maanden) door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn indirecte belastingen.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
- Totaal omzetcijfer van de laatste drie jaren (2012, 2013 en 2014) alsook de verwachte omzet voor 2015
- Een recent handelsrapport (bv. Graydon, D&B...) (die van september 2015 dateert of recenter)
- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- Een solvabiliteitsverklaring van uw bank

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de kandidaat zal geëvalueerd worden op grond van de hieronder gevraagde inlichtingen, formaliteiten en referenties. Deze moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: Referenties en ervaringen met betrekking tot de postbezorgingsdiensten gedurende de laatste 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publieke- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Dit laatste moet bevestigd worden voor aan de hand van een certificaat. Indien het een dienst aan een overheid betreft, moet het certificaat door de bevoegde overheid zijn opgesteld en/of goedgekeurd. Betreft het een dienst aan privaatrechtelijke personen moet deze worden opgesteld door deze persoon, of bij ontstentenis door een verklaring van de dienstverlener;
- Referenties en ervaringen met betrekking tot het controleren van een netwerk en deskundigheid inzake gegevensverwerking over de laatste 3 jaar met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Dit laatste moet bevestigd worden voor aan de hand van een certificaat. Indien het een dienst aan een overheid betreft, moet het certificaat door de bevoegde overheid zijn opgesteld en/of goedgekeurd. Betreft het een dienst aan privaatrechtelijke personen moet deze worden opgesteld door deze persoon, of bij ontstentenis door een verklaring van de dienstverlener.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!