Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Rectificatie

Σύμβαση-πλαίσιο για αξιολόγηση, εκτίμηση επιπτώσεων και συμμόρφωσης, υπηρεσίες υποστήριξης πολιτικής και υπηρεσίες νομικής ανάλυσης

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Office MO59 04/21
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Σύμβαση-πλαίσιο για αξιολόγηση, εκτίμηση επιπτώσεων και συμμόρφωσης, υπηρεσίες υποστήριξης πολιτικής και υπηρεσίες νομικής ανάλυσης

Αριθμός αναφοράς: JUST/2020/PR/03/001

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79000000 - Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Παρτίδα 1: Αξιολόγηση, εκτίμηση επιπτώσεων και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης πολιτικής στους τομείς της πολιτικής για τη δικαιοσύνη και της πολιτικής για τους καταναλωτές,
Παρτίδα 2: Υπηρεσίες νομικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της συμμόρφωσης των εθνικών μέτρων μεταφοράς στους τομείς της πολιτικής για τη δικαιοσύνη και της πολιτικής για τους καταναλωτές,
Παρτίδα 3: Εκτίμηση της συμμόρφωσης και υπηρεσίες νομικής ανάλυσης που σχετίζονται με τις μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτη μέλη της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

23-03-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 024-052527

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
30-03-2020 12:00
Διάβαζε:
14-04-2020 12:00

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
01-04-2020 11:00
Διάβαζε:
16-04-2020 11:00

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

Ελέγξτε επίσης το διορθωτικό των εγγράφων της σύμβασης.