Rectificatie

Sibelga - Vertaling Aankopen, TMFO, Communicatie en Atrias

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sibelga
Nationaal identificatienummer
0222.869.673_21692
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aurore Wéry
Telefoon
+32 22743648
E-mail
public_procurement@sibelga.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sibelga.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327568

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sibelga - Vertaling Aankopen, TMFO, Communicatie en Atrias

Referentienummer: Sibelga-SIB18DS2801-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79530000 - Vertaaldiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst voor het realiseren van prestaties m.b.t. het vertalen of reviseren van bestaande teksten, hoofdzakelijk van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd, en af en toe van het Engels naar het Frans of het Nederlands en omgekeerd van :• documenten die zijn opgesteld in het kader van procedures inzake Belgische en Europese overheidsopdrachten uitgaande van de dienst 'Aankopen en Opdrachten'; • technische documenten uitgaande van de dienst 'Technologieën / Methodes / Opleidingen' (TMFO) ; • documenten van technische, administratieve of algemene aard uitgaande van het departement ‘Communicatie’ ;• documenten van technische, administratieve of algemene aard uitgaande van de maatschappij Atrias.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500082

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 004-005793

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De toegevoegde documenten "SIB18DS2801 Questions - Vragen 20190108" bevatten de antwoorden op de vragen die via het Forum gesteld werden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!