Rectificatie

2019/HFB/OP/54368 - Openbare procedure voor de toewijzing van een externe partner abonnementenbeheer in opdracht van de Vlaamse overheid.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335239

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2019/HFB/OP/54368 - Openbare procedure voor de toewijzing van een externe partner abonnementenbeheer in opdracht van de Vlaamse overheid.

Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/54368-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79980000 - Abonnementsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Openbare procedure voor de toewijzing van een externe partner abonnementenbeheer in opdracht van de Vlaamse overheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-512904

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-207703

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document opgeladen: 54368_inventaris_rectificaties_nieuw

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!