Aankondiging van een gegunde opdracht

Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General Taxation and Customs Union
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
J79 05/33
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stéphane Mail Fouilleul
Telefoon
+32 22995050
E-mail
taxud-tenders@ec.europa.eu
Fax
+32 22995444

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   belastingen en douane-unie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

Referentienummer:   TAXUD/2018/AO-01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311400 - Economisch onderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De gevraagde diensten bestaan doorgaans uit specifieke onderzoeken die zijn ontworpen om bij te dragen tot een bepaald evaluatie- of effectbeoordelingsproject van de aanbestedende dienst, met inbegrip van „geschiktheidscontroles”. Onderzoeken ter ondersteuning van evaluatieprojecten kunnen fases omvatten ter ondersteuning van de aanbestedende dienst bij het naleven van zijn verplichtingen bij de voorbereiding van uitvoerings- of controleverslagen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   7.778.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311410 - Economischeffectbeoordeling

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   in de gebruikelijke kantoren van de contractant op het grondgebied van de EU.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Doorgaans omvatten projecten specifieke taken voor de uitvoering van verschillende soorten raadplegingen van belanghebbenden en voor de voorbereiding van overzichtsverslagen die de raadplegingsactiviteiten en hun effect op de bevindingen, aanbevelingen of het ontwerp van beleidsopties samenvatten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 151-346199

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TAXUD/2019/CC/148

Perceel nr.:   -

Benaming:   Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-05-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ramboll Management Consulting A/S
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
København
NUTS-code
DK01
Postcode
-
Land
DANMARK
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
DIW Econ GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Berlin
NUTS-code
DE30
Postcode
-
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   7.778.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   38%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TAXUD/2019/CC/149

Perceel nr.:   -

Benaming:   Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-05-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ecorys Brussels N.V./S.A.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE10
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung Verein
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Wien
NUTS-code
AT13
Postcode
-
Land
ÖSTERREICH
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   7.778.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   27%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TAXUD/2019/CC/150

Perceel nr.:   -

Benaming:   Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-05-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Economisti Associati S.r.l.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bologna
NUTS-code
ITH55
Postcode
-
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centrum Analiz Spoleczno – Ekonomicznych – Fundacija Naukowa
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Warszawa
NUTS-code
PL91
Postcode
-
Land
POLSKA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Centre for European Policy Studies A.i.s.b.l.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE10
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Coffey International Development Sp.z.o.o.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Warszawa
NUTS-code
PL91
Postcode
-
Land
POLSKA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Consorzio Italiano Consulenti S.r.l.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bologna
NUTS-code
ITH55
Postcode
-
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ECOPA Sarl
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bastia
NUTS-code
FRM
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
IPSOS N.V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Berchem
NUTS-code
BE2
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Milieu Consulting Sprl
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Oxford Research AB
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Stockholm
NUTS-code
SE11
Postcode
-
Land
SVERIGE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
WEDOIT Solutions GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Wien
NUTS-code
AT13
Postcode
-
Land
ÖSTERREICH
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   7.778.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   10%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Aanvullende diensten kunnen worden gevraagd door de Commissie in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in punt 11.4 van bijlage I bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, voor een maximumwaarde van 50 % van het in de raamovereenkomst toegekende bedrag.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
cfi.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
De Europese Ombudsman
Postadres
1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Plaats
Strasbourg Cedex
Postcode
67001
Land
FRANCE
Telefoon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388179062
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadres
J79 05/33
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22995050
E-mail
taxud-tenders@ec.europa.eu
Fax
+32 22995444
Internetadres
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-05-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-