Europese Commissie, COMM — Communicatie, COMM.A.3 — Mediamonitoring en Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eurobarometer-diensten: Flash Eurobarometer-enquêtes (perceel 1) en Eurobarometer-onderzoeken (perceel 2)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, COMM — Communicatie, COMM.A.3 — Mediamonitoring en Eurobarometer
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Eurobarometer-diensten: Flash Eurobarometer-enquêtes (perceel 1) en Eurobarometer-onderzoeken (perceel 2)

Referentienummer:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79320000 - Uitvoeren van opiniepeiling

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt de verlening van Eurobarometer-diensten aan de Commissie en andere EU-instellingen/-agentschappen. Deze diensten moeten de aanbestedende diensten een beter inzicht geven in de publieke opinie door middel van onderzoek aan de hand van opiniepeilingen onder het grote publiek en specifieke doelgroepen.
Het onderwerp van perceel 1 omvat Flash Eurobarometer-enquêtes en ad-hoc diensten.
Het onderwerp van perceel 2 is de uitvoering en coördinatie van kwalitatieve enquêtes en andere diensten in verband met de publieke opinie waarbij het grote publiek of geselecteerde sociale groepen betrokken zijn.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   47.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen: 2

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Flash Eurobarometer-enquêtes

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79320000 - Uitvoeren van opiniepeiling
79311000 - Uitvoeren van studies
79311300 - Analyseren van opiniepeiling

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   - in de kantoren van de contractant, — in alle landen en gebieden die zijn vermeld in de documenten van de technische specificaties (zie bijlage A, perceel 1).

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 van deze oproep tot inschrijving moet de aanbestedende diensten in staat stellen opiniepeilingen te bestellen, „Flash Eurobarometer-enquêtes” genoemd (hierna „Flash EB“), die hoofdzakelijk per telefoon of online moeten worden uitgevoerd.
Het doel van de Flash Eurobarometer-enquêtes is een snelle beoordeling te geven van de stand van zaken van de publieke opinie en bij te dragen aan de evaluatie, validering en formulering van het EU-beleid.
Flash Eurobarometer-enquêtes zijn ad-hoc thematische enquêtes over aangelegenheden die verband houden met Europese zaken, uitgevoerd binnen een korte tijdspanne en uitgevoerd op verzoek van een dienst van de Europese Commissie en andere aanbestedende diensten. FlashEB-enquêtes stellen de aanbestedende diensten in staat snel resultaten te verkrijgen van enquêtes die onder het grote publiek zijn uitgevoerd, of zich te richten op specifieke doelgroepen, zoals jongeren, bedrijven, enz.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   30.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Eurobarometer-onderzoeken

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79320000 - Uitvoeren van opiniepeiling
79311000 - Uitvoeren van studies
79311300 - Analyseren van opiniepeiling

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   - in de kantoren van de contractant, - in alle landen en gebieden die zijn vermeld in de documenten van de technische specificaties (zie bijlage A, perceel 2).

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 van deze oproep tot inschrijving stelt de aanbestedende diensten in staat kwalitatieve onderzoeken en/of andere onderzoeksdiensten te bestellen om de publieke opinie te analyseren.
De Eurobarometer-onderzoeken moeten de aanbestedende diensten helpen de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
• de houding, meningen, verwachtingen, zorgen, enz. van het publiek en/of van geselecteerde sociale groepen in de landen of gebieden waarop het contract betrekking heeft, gedetailleerd te beoordelen met betrekking tot de verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de Europese integratie,
• inzicht te krijgen in de redenen waarom houdingen, meningen, verwachtingen of zorgen naar voren worden gebracht;
• het uitvoeren van tests bij verschillende groepen met betrekking tot het begrijpen en aannemen van berichten of documenten (schriftelijke documenten, video's, logo's, promotiemateriaal, websites, enz.) die zijn opgesteld door de deelnemende instellingen en organen om te worden gebruikt voor informatie- en communicatiecampagnes van de Europese Unie,
• evaluatie, zowel tijdens de voorbereiding als na de verspreiding, van het begrip en de impact van dergelijke boodschappen of documenten in de nationale culturen en de verschillende leeftijds-, geslachts- en sociaal-professionele groepen, aan de hand van de communicatiedragers en -stijlen die overeenstemmen met de verschillende doelgroepen;
• het identificeren van de meest geschikte soorten informatie en media voor elk van de doelgroepen in de landen of gebieden die onder de opdracht vallen,
• het evalueren van het effect van reeds op het niveau van de Europese Unie uitgevoerde beleidsmaatregelen en besluiten,
• te helpen bij het opstellen van vragenlijsten voor kwantitatieve enquêtes,
• het analyseren en interpreteren van de resultaten van kwantitatieve enquêtes en kwalitatieve onderzoeken van Eurobarometer-studies of andere bronnen,
• het identificeren van significante nationale en sociaal-demografische verschillen tussen de betrokken landen of gebieden en daarbinnen,
• het helpen ontwikkelen van kennis en het vermogen om fenomenen te analyseren die verband houden met de publieke opinie in de Europese Unie, regionaal, nationaal en mondiaal, alsook in andere landen of gebieden die onder de opdracht vallen.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   17.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   2

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-08-2020

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   9

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   19-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIË. De openingssessie vindt enkel plaats via een webplatform WEBEX. Inschrijvers die hebben aangegeven aan de openingssessie deel te willen nemen, zullen te zijner tijd de URL-verbinding ontvangen.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-06-2020