Parlament Europejski, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Umowa ramowa o usługi na rzecz organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biura łącznikowego w Sztokholmie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Parlament Europejski, DG Communication
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Wiertz 60
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1047
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.europarl.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   tak

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Umowa ramowa o usługi na rzecz organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biura łącznikowego w Sztokholmie

Numer referencyjny:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79416000 - Usługi public relations

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Biura łącznikowe Parlamentu Europejskiego (EPLO) są odpowiedzialne za zdecentralizowaną realizację działań PE w zakresie komunikacji instytucjonalnej. W szczególności biura zarządzają kontaktami z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, angażują się w kontakty z obywatelami i zainteresowanymi stronami poprzez działania w trybie offline i online oraz platformę komunikacyjną dla posłów do PE w państwach członkowskich. Ich wysiłki mają zasadnicze znaczenie dla kampanii w Parlamencie Europejskim w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   1.000.000,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79530000 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Szwecja

II.2.4) Opis zamówienia

Zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług komunikacyjnych służy następującym celom:
— umożliwienie EPLO w Sztokholmie korzystania z profesjonalnego wsparcia wysokiej jakości w przypadku różnych zadań, które można łatwo zlecić na zewnątrz, a tym samym zapewnić w urzędach wolne zasoby do bardziej strategicznej pracy,
— usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych,
— ułatwianie codziennych czynności dzięki prostemu procesowi składania zamówień, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasad udzielania zamówień,
— umożliwienie zwiększenia skali działań informacyjnych podczas kampanii wyborczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   COMM/DG/AWD/2018/148

Część nr:   -

Nazwa:   Umowa ramowa o usługi na rzecz organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biura łącznikowego w Sztokholmie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

08-11-2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   0

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   -

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrunewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy
1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość
Strasbourg
Kod pocztowy
67001
Państwo
FRANCE
Tel.
+33 388172313
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Umowa zostanie podpisana dopiero po upływie 10 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wysłania zawiadomienia z dnia 11.10.2018 r.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Parlament Europejski, Directorate General for Communication
Adres pocztowy
60 Rue Wiertz
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1047
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

23-11-2018

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-