Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Slutförande av en europeisk strategi för att bedöma fasaders prestanda vid brandpåverkan

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Slutförande av en europeisk strategi för att bedöma fasaders prestanda vid brandpåverkan

Referensnummer:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79410000 - Företags- och organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Målet med detta projekt är att slutföra och finjustera den bedömningsmetod, som utvecklats av uppdragstagaren i den föregående etappen i form av en ’alternativ metod’, så att metoden kan användas direkt för harmoniserade produktstandarder (i CEN) och för europeiska bedömningsdokument (i EOTA) för de relevanta byggprodukterna (byggsatser) inom ramen för genomförandet av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011.

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   719.900,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   -

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Målet med detta projekt är att slutföra och finjustera den bedömningsmetod, som utvecklats av uppdragstagaren i den föregående etappen i form av en ’alternativ metod’, så att metoden kan användas direkt för harmoniserade produktstandarder (i CEN) och för europeiska bedömningsdokument (i EOTA) för de relevanta byggprodukterna (byggsatser) inom ramen för genomförandet av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011.
Ett testprogram i samverkan mellan laboratorier är nödvändigt för att påvisa att den föreslagna testmetoden kan användas på avsett sätt och uppfylla regleringsmässiga behov, samtidigt som den godkänns av medlemsstaterna.
Uppdragstagaren ska även föreslå en klassificering med alla nödvändiga kriterier och värden, som ska utgöra grunden för kommissionens delegerade akt avseende klassificeringen av fasaders prestanda vid brandpåverkan i enlighet med bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, artikel 27.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   50 %

Kvalitetskriterium - Namn:   Metod  / Viktning:   40

Kvalitetskriterium - Namn:   Projektledning och resurser  / Viktning:   30

Kvalitetskriterium - Namn:   Anbudets fullständighet, tydlighet och dess presentation  / Viktning:   30

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Arbetsspråket för detta slutförande av en europeisk strategi för att bedöma fasaders prestanda vid brandpåverkan är engelska.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SI2.825082

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Slutförande av en europeisk strategi för att bedöma fasaders prestanda vid brandpåverkan

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

20-02-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   1

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   1

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Rise Research Institutes of Sweden AB
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Brinellgatan 4
Ort
Boras
Nuts-kod
SE
Postnummer
504 62
Land
SVERIGE
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Efectis France
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Espace Technologique — BAT Apollo
Ort
Saint-Aubin
Nuts-kod
FR
Postnummer
91190
Land
FRANCE
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Unter den Eichen 87
Ort
Berlin
Nuts-kod
DE
Postnummer
12205
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Universite de Liege
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Place du 20 Aout 7
Ort
Liège
Nuts-kod
BE
Postnummer
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Dozsa Gyorgy St 26
Ort
Szentendre
Nuts-kod
HU
Postnummer
2000
Land
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   720.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   719.900,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   ja

Andel:   35%

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

Endast elektronisk inlämning genom tjänsten för e-inlämning eSubmission är möjlig för denna anbudsinfordran.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Exakt information om tidsfrist(er) för granskningsförfaranden: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

19-03-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-