FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

vertaling van SNOMED CT - Cardiovascular System naar het Nederlands

De opdracht omvat de vertaling van 7432 concepten met betrekking tot “Diseases and disorders of the Cardiovascular System” van het Engels naar het Nederlands.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-03-2020
Publicatiedatum
31-03-2020
Deadline
15-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
David Op de Beeck
Telefoon
+32 25248663
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.health.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371254